Object

Title: Tożsamość deliberatywna = Deliberative identity

Creator:

Zgiep, Marcin

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Bugajski, Marian - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2013

Abstract_pl:

Celem artykułu jest wprowadzenie do nauk humanistycznych i społecznych pojęcia "tożsamości deliberatywnej", które odpowiada za prawdziwie (post)modernistyczne zjawisko obejmujące antropologię indywidualistyczną i kolektywistyczną. Koncepcja wywodzi się ze współczesnego dyskursu demokratycznego, na który duży wpływ miała teoria demokracji deliberatywnej. ; Tożsamość deliberatywna to metatożsamość powstająca w wyniku trójstronnego procesu refleksji (przedkomunikacja), dialogu (komunikacja) i decyzji (postkomunikacja) zachodzącego w kontekście sytuacji problemowych, zmuszających ludzi do krytycznej oceny swojego zachowania. Dyskurs prywatny i publiczny staje się przestrzenią równoległych procesów ciągłości i transformacji (przygodności), akceptacji i odrzucenia własnego wizerunku i istoty. Opis poszczególnych cech tożsamości deliberatywnej uzupełniony jest przedstawieniem jej normatywnych i empirycznych granic.

Abstract:

The goal of the article is to introduce into the humanities and social sciences the notion of "deliberative identity" which accounts for a truly (post)modern phenomenon encompassing individualistic and collectivistic anthropology. The concept is derived from contemporary democratic discourse influenced greatly by the theory of deliberative democracy. ; Deliberative identity is a meta-identity arising from a tri-lateral process of reflection (pre-communication), dialogue (communication) and decision (post-communication) occurring in the context of problematic situations forcing people to critically assess their behavior. Private and public discourse becomes a space of parallel processes of continuity and transformation (contingency), acceptance and rejection of one`s image and essence. The description of particular features of deliberative identity is supplemented by depiction of its normative and empirical boundaries.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67027

DOI:

10.59444/2014SERredSte_Bugr4

Pages:

51-64

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information