Object structure

Creator:

Malon, Joanna

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Bugajski, Marian - red. nauk.

Title:

Tożsamość publicysty - ślady mizantropii w "Dziennikach" Stefana Kisielewskiego = Identity of a columnist: the traces of misanthropy in Stefan Kisielewski`s "Diaries"

Group publication title:

ZSJ 2013

Subject and Keywords:

tożsamość ; tożsamość aktywna ; tożsamość pasywna ; tożsamość deliberatywna ; memetyka ; identyfikacja ; samoidentyfikacja ; język ; językoznawstwo ; językoznawstwo polskie

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy pojęcia tożsamości felietonisty i jego językowego obrazu zawartego w "Dziennikach" Stefana Kisielewskiego. Analiza wzorców językowych zawartych w badanych tekstach ukazała obraz felietonisty jako mizantropa, zgorzkniałego, wyalienowanego, pełnego niechęci do otaczającego świata, a nawet samego siebie, komentatora i krytyka. ; Język, którym się posługuje, można określić jako język niechęci i wszechobecnej krytyki. Najczęściej stosowane środki językowe to nacechowana emocjonalnie leksyka, frazeologia, użycie metafor.

Abstract:

This article deals with the notion of the columnist`s identity and its linguistic image contained in Stefan Kisielewski`s "Dzienniki" (Journals). The analysis of linguistic patterns included in the examined texts has shown an image of the columnist as a misanthropist, bitter, alienated, full of aversion to the world around and even himself, a commentator and critic. ; The language he uses can be described as language of aversion and omnipresent criticism. The most often used linguistic measures are emotionally marked lexis, phraseology, use of metaphors and similia. "Dzienniki" are written in colloquia Polish, imbued with insults or even obscenities.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

231-240

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego