Object structure

Creator:

Borkowski, Igor

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Bugajski, Marian - red. nauk.

Title:

Nekrolog zakonny jako tekst tożsamościowy = Monastic obituaries as identity texts

Group publication title:

ZSJ 2013

Subject and Keywords:

tożsamość ; tożsamość aktywna ; tożsamość pasywna ; tożsamość deliberatywna ; memetyka ; identyfikacja ; samoidentyfikacja ; język ; językoznawstwo ; językoznawstwo polskie

Abstract_pl:

Autor przedstawia propozycję definicji tekstu tożsamościowego i poprzez analizę zbiorów nekrologów zmarłych sióstr zakonnych wyróżnia charakterystyczne cechy, typy i funkcje tego typu tekstów. Podstawowymi zadaniami oświadczenia tożsamościowego są: informowanie, przekonywanie, budowanie wizerunku i wywoływanie poczucia dumy z przynależności do grupy, a także uruchamianie mechanizmów interakcji grupowych.

Abstract:

The author proposes a definition of an identity text and, through an analysis of collections of obituaries of deceased monastic sisters, distinguishes characteristic features, types and functions of such texts. The fundamental roles of an identity statement are: informing, persuading, image building and evoking a sense of pride in belonging to a group, as well as launching group interaction mechanisms.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

207-217

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego