Object

Title: Konwersacyjne nacechowanie stylistyczne jako sygnał więzi wspólnotowych na materiale kazań dziewiętnastowiecznych Józefa Męcińskiego = Conversational stylistic marking as a sign of the community ties on the material of sermons by Joseph Męciński (XIX c.)

Contributor:

Steciąg, Magdalena - red. nauk. ; Bugajski, Marian - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2013

Abstract_pl:

Przedmiotem artykułu jest użycie kategorii gramatycznej zaimka w kazaniach jako sposobu wyrażania więzi wspólnotowych. Materiał badawczy oparty jest na "Mowach kaznodziejskich w różnych nabożeństwa (osobliwie parafialnego) okolicznościach" Józefa Męcińskiego (Kraków 1808). ; Celem analizy stylistyczno-pragmatycznej jest określenie: 1) jakości i częstotliwości użycia zaimków w tekście, a co za tym idzie stopnia konwersacyjnego oznaczenia kazań; 2) funkcji zaimków w przemówieniach kaznodziejskich z perspektywy socjolingwistycznej. ; Na potrzeby artykułu przeprowadzono badania ilościowe i jakościowe, których pierwowzór przedstawia S. Borawski w pracy "Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867-1895)", Zielona Góra, 2007 Badanie to posłużyło również jako tło do analiz porównawczych.

Abstract:

The subject of the paper is the use of the pronoun grammatical category in sermons as a way of expressing community ties. The research material is based on "Preaching speeches in various church services (especially the parish) circumstances" by Joseph Męciński (Krakow 1808). ; The purpose of the stylistic and pragmatic analysis is to determine: 1) the quality and frequency of the use of pronouns in the text and consequently the degree of conversational marking of sermons; 2) the function of pronouns in preaching speeches of the sociolinguistic perspective. ; For the purpose of the paper, the quantitative and qualitative research has been conducted, which prototype is presented by S. Borawski in the work "Colloquial vocabulary of Zygmunt Miłkowski`s letters to Julian Łukaszewski (1867-1895)", Zielona Gora, 2007. This study has been also used as a background for comparative analyses.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67179

DOI:

10.59444/2014SERredSte_Bugr15

Pages:

183-192

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information