Object

Title: Application of classical land surveying measurement methods for determining the vertical displacement of railway bridges = Zastosowanie klasycznych metod geodezyjnych do wyznaczania przemieszczeń pionowych belek dźwigara mostu kolejowego

Creator:

Gawronek, Pelagia ; Makuch, Maria

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Abstract_pl:

Pomiary klasyczne stabilności mostu kolejowego, w kontekście wyznaczania przemieszczeń pionowych dolnych belek konstrukcyjnych obiektu, polegały na niwelacji precyzyjnej wpustów dźwigarów oraz niwelacji trygonometrycznej punktów kontrolowanych, zamocowanych do konstrukcji mostu w płaszczyznach pionowych niwelowanych wypustów. ; Pomiary wysokościowe metodami klasycznymi realizowano podczas okresowego badania stabilności konstrukcji oraz podczas próbnych obciążeń statycznych mostu taborem kolejowym. Specyfika pomiarów przemieszczeń, rodzaju obiektu podlegającego pomiarowi oraz warunków pracy w geodezji kolejowej zobligowała do zdefiniowania metodyk pomiarów wysokościowych, zapewniających pozyskanie danych o zadowalającym stopniu dokładności oraz niezawodności w kontekście badanego zjawiska. ; W artykule dokonano oceny stopnia zgodności wyznaczonych przemieszczeń pionowych pozyskanych na podstawie precyzyjnej niwelacji geometrycznej oraz niwelacji trygonometrycznej. W podsumowaniu zaproponowano optymalną pod względem dokładności, ekonomii pomiaru oraz bezpieczeństwa koncepcję wyznaczania przemieszczeń pionowych dolnych belek dźwigara mostu kolejowego z zastosowaniem metody klasycznej.

Abstract:

The classical measurements of stability of railway bridge, in the context of determining the vertical displacements of the object, consisted on precise leveling of girders and trigonometric leveling of controlled points (fixed into girders` surface). The construction elements, which were measured in two ways, in real terms belonged to the same vertical planes. ; Altitude measurements of construction were carried out during periodic structural stability tests and during static load tests of bridge by train. The specificity of displacement measurements, the type of measured object and the rail land surveying measurement conditions were determinants to define methodology of altitude measurement. ; The article presents compatibility of vertical displacements of steel railway bridge, which were developed in two measurement methods. In conclusion, the authors proposed the optimum concept of determining the vertical displacements of girders by using precise and trigonometric leveling (in terms of accuracy, safety and economy of measurement).

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:62034

DOI:

10.1515/ceer-2017-0059

Pages:

169-183

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information