Object structure

Creator:

Piontek, Marlena ; Łuszczyńska, Katarzyna ; Lechów, Hanna

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

?Aspergilli? on building partitions infested with moulds in residential housing and public utility premises = ?Aspergilli? na przegrodach budowlanych zainfekowanych grzybami pleśniowymi pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej

Group publication title:

CEER, nr 27 (2017)

Subject and Keywords:

Aspergillus species ; mycotoxins ; residential housing ; mikotoksyny ; budownictwo mieszkaniowe ; pomieszczenia użyteczności publicznej

Abstract_pl:

Grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców zainfekowanych pomieszczeń. Badania mikologiczne przeprowadzone w porażonych grzybami obiektach na terenie województwa lubuskiego (Polska) wykazały występowanie 9 gatunków grzybów z rodzaju Aspergillus: A. carbonarius A. clavatus, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. ochraceus, A. terreus, A ustus, A. versicolor. ; Z największą frekwencją (4 - często) wystąpił A. versicolor, natomiast z frekwencją 3 (dość często) wystąpiły takie gatunki jak A. flavus oraz A. niger. A. ustus wystąpił z frekwencją 2 (pojedynczo), natomiast z frekwencją 1 (sporadycznie) wystąpiły cztery gatunki: A. carbonarius, A. clavatus, A. fumigatus i A. terreus. ; Stwierdzono, że gatunek Aspergillus versicolor przez to, że występuje z największą frekwencją w budownictwie oraz konsekwentnie syntetyzuje toksyczną i kancerogenną sterygmatocystynę ST stanowi największe niebezpieczeństwo dla mieszkańców zainfekowanych pomieszczeń. Wszystkie gatunki z rodzaju Aspergillus posiadają zdolność do syntezy mikotoksyn, są patogenami oraz mogą powodować alergie.

Abstract:

Aspergilli constitute a serious risk to the health of the inhabitants of infested rooms. Mycological analysis conducted in buildings infected with moulds in the area of the Lubuskie province (Poland) demonstrated the presence of 9 species of Aspergillus moulds: A. carbonarius A. clavatus, A. flavus, A. fumigatus, A. niger, A. ochraceus, A. terreus, A ustus and A. versicolor. ; The highest frequency (4 - frequently) was observed in the case of A. versicolor, while frequency 3 (fairly frequently) was characteristic of such species as A. flavus and A. niger. A. ustus was encountered with frequency 2 (individually), while frequency 1 (sporadically) referred to four species: A. carbonarius, A. clavatus, A. fumigatus and A. terreus. ; Because Aspergillus versicolor occurs with the highest frequency in buildings, and as a consequence of this, synthesizes toxic and carcinogenic sterigmatocystin (ST), it constitutes the greatest risk to the inhabitants of the infested premises. All species of Aspergillus present on building partitions are able to synthesise mycotoxins, are pathogens and may cause allergies.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0053

Pages:

91-104

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 27

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego