Object

Title: Władze lokalne Zielonej Góry w pierwszych latach powojennych = Zielona Góra local authorities in the first post-war years

Creator:

Zaradny, Ryszard

Date:

2007

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Nitschke, Bernadetta (1964 - ) - red.

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 33

Abstract_pl:

Zielona Góra organizowała swoje życie społeczne i polityczne w środowisku typowym dla okresu powojennego Ziem Odzyskanych, ale odmiennym od warunków panujących w pozostałych częściach kraju (tzw. ?starej części?). Specyfikę zawdzięczali ludności, która przybywała na zachód ze wszystkich stron przedwojennej Polski. Mieszkańcy ci nie mogli mieć poczucia bezpieczeństwa odnośnie swojego statusu. ; Pytanie, przed którym stanęli, dotyczyło ich stałego lub tymczasowego mieszkania. Niepewność jutra musiała wpłynąć na ich działania i postawy. Co więcej, przybysze przynieśli ze sobą własną mentalność ukształtowaną przez środowisko rodzinne (głównie wiejskie) i bardzo zróżnicowaną. Wszyscy oni zostali dotknięci traumą wojenną i powojennym exodusem i byli poranieni moralnie i psychicznie. ; A zmierzyć się przyszło nie tylko z nowym, nieznanym miejscem i otoczeniem, ale także z nową rzeczywistością społeczno-polityczną. Trudno określić, jaki wpływ na ich działania i postawy miała sytuacja polityczna. Zapewne byli na nią obojętni, a jedyne, na czym im zależało, to starania o utrzymanie siebie i swoich rodzin. Taka postawa satysfakcjonowała nowe władze Polski, które do nowo przybyłych skierowały swój projekt społeczno-polityczny, obiecując nieosiągalne wcześniej zyski. ; Dzięki propagowanej ?sprawiedliwości społecznej? władze zyskały społeczne poparcie. Wojna w szczególny sposób dotknęła inteligencję, a brak tej klasy społecznej był odczuwalny zwłaszcza na terenach zachodnich o niepewnej przyszłości. Osoby z wykształceniem co najmniej średnim mogły łatwo znaleźć pracę w ?starej? Polsce. ; "Dziki Zachód" przyciągał ludzi, którzy albo byli zmuszeni tam przybyć, albo mieli ducha pionierskiego, albo szukali łatwego życia. Dlatego trudności powojenne miały tu znacznie bardziej negatywny wpływ niż w pozostałych częściach Polski. Brak i słabość siły roboczej pogłębiał chaos organizacyjny i konflikt polityczny. ; Rozpad społeczeństwa zielonogórskiego i brak więzi społecznych miał, jak się wydaje, istotny wpływ na jakość życia w mieście. Codzienne troski pochłaniały ludzi, a pozostałe problemy pozostawiono tym, którzy mieli ambicje zostania liderami. Kiedy zostali przeniesieni w ?sferę władzy?, nie byli w stanie utożsamić się ze światem, który nie był ich i do którego nie byli przygotowani. Pełnili rolę ?klasowego alibi? dla liderów partii.

Abstract:

Zielona Góra was organising its social and political life in an environment typical for the post-war period of the Regained Territories, but still distinct from the conditions prevailing in the remaining parts of the country (the so-called ?old part?). The specificity was owed to the population made by people coming to the west from all parts of the pre-war Poland. These inhabitants could not have the feeling of security of their status. ; The question they faced was that of either their permanent or temporary dwelling. The insecurity and uncertainty of tomorrow must have influenced their actions and attitudes. What is more, the newcomers had brought with them their own mentality shaped by the family environment (mostly rural), and much differentiated. All of them had been affected by the war trauma and post war exodus, and were morally and psychologically shattered. ; They did not only face the new, unknown and unfamiliar place and environment, but also the new socio-political reality. It is difficult to determine what influence the reality had on their activities and attitudes. It is likely that they were indifferent to the reality and the only thing they cared about was the effort to support themselves and their families. Such a state satisfied the new authorities of Poland as it is to the newcomers that they addressed their social and political project promising profits unattainable before. ; Due to the advocated ?social justice?, the authorities gained the social support. The war in a specific way affected the intelligentsia, and the lack of this social class was perceptible especially in the western territories with uncertain future. People with at least a secondary education background were able to find jobs easily in the ?old? Poland. ; The ?wild west? attracted people who either were forced to come there, who had the pioneer spirit or who were looking for an easy life. That is why the post-war difficulties had much greater negative impact here than in the remaining parts of Poland. The lack and weakness of the manpower was increasing the organisational chaos and adding to the political conflict. ; The disintegration of the Zielona Góra society and the lack of social cohesion bonds had a significant influence, as it seems, on the life quality in the town. The everyday concerns were preoccupying people and the remaining problems were left to those who had the ambitions of becoming leaders. When they were moved to the ?sphere of power?, they were unable to identify with the world which was not theirs and for which they were unprepared. They were fulfilling the role of a ?class alibi? for the party leaders. The flatter had also questionable qualifications to fulfil their roles.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:59651

Pages:

205-228

Source:

Rocznik Lubuski, tom 33

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information