Object

Title: Emission and dispersion of gaseous pollution from exhaust shafts of copper mine = Emisja i dyspersja zanieczyszczeń gazowych z szybów wydechowych kopalni miedzi

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 10 (2013)

Abstract_pl:

Podstawowym celem pracy jest określenie wielkości emisji i dyspersji zanieczyszczeń gazowych z 3. szybów wydechowych kopalni miedzi P-VII, SW-3 i SG-2. Do obliczeń wielkości emisji i dyspersji SO2, NO2i CO wykorzystano program komputerowy KOMIN oraz RWW. ; Analiza wyników obliczeń i symulacji komputerowej pokazała, że zasięg oddziaływania emisji na zabudowę wiejską znajdującą się w najbliższych odległościach od rejonów szybów jest znikomy. Stwierdzone przekroczenia wartości dopuszczalnych znajdowały się na terenie należącym do KGHM Polska Miedź S.A. Symulacja komputerowa wykazała, że Rezerwat przyrody ,,Buczyna Jakubowska?? leżący 1,6 km na północny-zachód od najbliższych emitorów rejonu kopalni nie jest narażony na ponadnormatywne stężenia SO2, NO2oraz CO.

Abstract:

The primary objective of the study was to determine the volumes of emission and dispersion of gaseous pollution from 3 exhaust shafts of a copper mine P-VII, SW-3 and SG-2. To calculate the volumes of emission and dispersion of SO2, NO2and CO the KOMIN and RWW computer programs were applied. ; The conducted analysis of the calculations and computer simulation showed that the extent of the impact of emisson on the rural residential area situated in the nearest vicinity of the shaft site is insignificant. The observed exceedance of reference values occurred on the premises of KGHM Polska Miedź S.A. ; The computer simulation proved that the nature reserve 'Buczyna Jakubowska' situated 1.6 kms north-west of the nearest emitters belonging to the mine is not exposed to above-standard concentrations of SO2, NO2and CO.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47296

Pages:

73-83

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 10

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information