Object structure

Creator:

Turek, Agnieszka ; Włodarczyk-Makuła, Maria

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Removal of priority PAHs from coking wastewater = Usuwanie priorytetowych WWA ze ścieków koksowniczych

Group publication title:

CEER, nr 10 (2013)

Subject and Keywords:

utlenianie ; ścieki koksownicze ; ścieki przemysłowe ; analiza WWA ; oxidation ; industrial wastewater ; analysis of PAHs

Abstract_pl:

Celem badań opisanych w pracy było określenie skuteczności usuwania ze ścieków koksowniczych ośmiu węglowodorów aromatycznych z listy związków priorytetowych. Badania technologiczne polegały na wprowadzeniu do pobranych próbek ścieków przyjętych ilości 30% roztworu ditlenku wodoru (50 mg/dm3, 100 mg/dm3, 300 mg/dm3, 600 mg/dm3, 900 mg/dm3, 1000 mg/dm3, 2000 mg/dm3). ; Analiza WWA obejmowała przygotowanie próbek oraz ilościowe i jakościowe oznaczenie chromatograficzne, które prowadzono z wykorzystaniem chromatografu gazowego sprzężonego ze spektrometrem masowym. Sumaryczne stężenie ośmiu WWA w ściekach koksowniczych przed procesem utleniania wynosiło 23 ?g/dm3. Największy ubytek badanych węglowodorów, sięgający 62%, odnotowano przy dawce utleniacza wynoszącej 50 mg/dm3.

Abstract:

The purpose of these tests described in this study was to determine the effectiveness of removing eight aromatic compounds from the list of priority. Tests were carried out using coke produced during wastewater treatment of coke oven gas. The technology research was consisted in introducing into wastewater samples taken with 30% solution of hydrogen dioxide (50 mg/dm3, 100 mg/dm3, 300 mg/dm3, 600 mg/dm3, 900 mg/dm3, 1000 mg/dm3, 2000 mg/dm3). ; The PAHs analysis included: sample preparation, quantitative and qualitative chromatographic determination, it was also carried out using gas chromatography coupled with mass spectrometer. Total concentration of PAHs in the effluent eight coke before oxidation was 23 ?g/dm3. The largest loss of hydrocarbons examined, reaching 62%, was noted at the dose of 50 mg/dm3of the oxidant.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

139-147

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 10

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego