Object

Title: Hydraulic research for successful fish migration improvement - ?nature-like? fishways = Badania hydrauliczne dla poprawy warunków migracji ryb - przepławki ?bliskie naturze?

Creator:

Teppel, Angelika ; Tymiński, Tomasz

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 10 (2013)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono przegląd rozwiązań konstrukcyjnych przejść dla ryb (przepławek) przy obiektach hydrotechnicznych. Modne obecnie i zalecane konstrukcje zmierzają w kierunku rozwiązań ?bliskich naturze?. Ich cechą charakterystyczną jest zastosowanie do budowy przepławek naturalnego budulca (kamienie, pnie drzew, żwir, roślinność) w taki sposób, by swoim wyglądem przypominały małe cieki naturalne. ; Projektowanie hydrauliczne przepławek oparte wyłącznie na kryteriach prędkości dopuszczalnych vmaxoraz parametru jednostkowej energii wody E, nie daje pełnej informacji o skuteczności działania tych urządzeń. W celu wytworzenia w przepławce optymalnych dla ichtiofauny warunków przepływu przydatne są badania struktury przestrzennej parametrów hydraulicznych np. zaburzeń pola prędkości lub rozkładów stopnia turbulencji Tu. ; W pracy zaprezentowano przykład takich badań, które autorzy przeprowadzili na modelu przepławki seminaturalnej w laboratorium wodnym IIŚ UP we Wrocławiu. Otrzymane wyniki posłużyły do oceny poprawności funkcjonowania przepławki.

Abstract:

This article presents an overview of the design solutions for fishways which are locates nearby hydrotechnical constructions. Currently fashionable and recommended hydraulic design of fishways are moving towards "close to nature" solutions. Their characteristic feature is applicable to the construction a natural building materials (tree trunks, stones, gravel, vegetation) in such a way that its appearance resembled a small natural water courses. ; Design of hydraulic fishways based solely on the criteria of maximum speed vmaxand parameter of unitary energy of water E, it does not give complete information about the effectiveness of these devices. In order to produce the optimal flow conditions for ichthyofauna, very useful are spatial structure research of hydraulic parameters, such as disorders of velocity field or the degree distributions of turbulence Tu. ; The article presents an example of such a study, which the authors carried out on the model seminatural fishway in the water laboratory in Institute of Environmental Engineering in Wrocław. The results were used to assess the accuracy of the functioning of the fishway.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47300

Pages:

125-137

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 10

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information