Object

Title: Predicting bending moment in crown of soil-steel structure built as ecological crossing for animals = Prognozowanie momentów zginających w kluczu konstrukcji gruntowo-powłokowych budowanych jako przejścia ekologiczne dla zwierząt

Creator:

Mumot, Marcin

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 10 (2013)

Abstract_pl:

Praca dotyczy konstrukcji gruntowo-powłokowych wykonanych z wiotkiej powłoki (przeważnie blacha falista) oraz zasypki gruntowej. Podczas zasypywania konstrukcja deformuje się w znacznym stopniu (wypiętrza się góra powłoki i zwęża na szerokości). Zjawisko to przekłada się na późniejszy efekt sprężenia, gdy grunt układamy nad kluczem powłoki. ; W artykule zaproponowano metodę wyznaczania momentu zginającego w kluczu powłoki, który jest głównym czynnikiem wpływającym na naprężenia w stalowej powłoce. Wyniki otrzymane metodą in-situ zostały porównane z wynikami otrzymanymi w programie MES. ; Z badań nad różnymi kształtami powłok wyciągnięto wnioski oraz otrzymano krzywe potrzebne do szacowania momentów zginających w kluczu powłoki. Znaleziono zależności które pomogą w opracowaniu metodyki wyznaczania sił wewnętrznych w kluczu powłok o różnej geometrii. Badania pomogą projektować tego typu konstrukcje oraz pozwolą na zapobieganie występowania krytycznych sił w powłoce w trakcie budowy.

Abstract:

The paper concerns soil-metal structures made of a thin shell (usually - corrugated steel) and soil backfill. During backfilling significant deformations of the structure can be observed (the upper part of the shell buckles and its width narrows). This phenomenon results in a subsequent prestressing effect during placing the backfill material above the crown of the structure. ; In the paper the method of bending moment determination in the crown of the structure, which is the main component affecting stresses in the steel shell, is proposed. The results obtained using in-situ method were compared with the results obtained using FEM software. The conclusions were drawn and the diagrams presenting the curvatures necessary to estimate values of the bending moment in the crown of the structure were obtained from the studies. ; Relations that could help in development of the methodology for determining internal forces in the crown of the structure of different geometry were found. The studies will help in designing of that type of structures and will allow to prevent critical forces in the steel shells during the erection process.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47297

Pages:

85-98

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 10

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information