Object

Title: Determination of reliable concentrations of pollutants in raw wastewater based on different sampling methods = Wyznaczanie miarodajnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach surowych w oparciu o różne metody poboru próbek

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 10 (2013)

Abstract_pl:

Nowelizacja i dostosowywanie przepisów prawnych do wymagań UE wymusza na eksploatatorach oczyszczalni ścieków wykonywanie precyzyjnych pomiarów ilości i analiz składu fizyko-chemicznego ścieków. Postęp techniczny oraz bogata oferta producentów urządzeń umożliwia sprostanie tym wymaganiom. Jednak o przydatności wyników pomiarowych do projektowania oczyszczalni ścieków obok dokładności urządzeń pomiarowych decyduje fakt, czy próbkę ścieków można uznać za próbkę reprezentatywną. ; Często pomimo najnowocześniejszych urządzeń i wykwalifikowanego personelu wyniki badań nie mogą być traktowane wiarygodnie. W artykule na podstawie pomiarów ilości i analiz składu ścieków surowych zweryfikowano w jakim stopniu metoda poboru próbek oraz ilość dopływających ścieków (wielkość oczyszczalni ścieków) wpływa na wartość wyznaczonych średniodobowych stężeń wskaźników zanieczyszczeń. ; W ciągu trzech dób w pogodzie suchej przeprowadzono ciągły monitoring składu ścieków surowych w oczyszczalniach zaprojektowanych na przepływ 820 m3d (OŚ1) i 51000 m3d (OŚ2). W próbkach zbieranych czasowo-proporcjonalnie i przepływowo-proporcjonalnie wyznaczono stężenia miarodajne wskaźników zanieczyszczeń. ; Uzyskane wartości wskazują na możliwości przyjmowania do projektowania stężeń miarodajnych wyznaczonych w próbkach zlewanych w jednakowych interwałach czasowych, jak i proporcjonalnie do przepływu. Nie stwierdzono również istotnego wpływu wielkości oczyszczalni, a tym samym nierównomierności dopływu ścieków surowych na obliczone wartości stężeń wskaźników zanieczyszczeń.

Abstract:

The aim of this study was to check the extent to which the sampling method and the volume of sewage (size of the wastewater treatment plant) influence the determined daily average concentrations of pollution components. Within three days of dry weather, the composition of two raw sewage wastewater treatment plants was continuously monitored. ; The WWTPs were designed for the flow of 820 m3d and 51000 m3d, respectively. The concentrations of pollutants were measured in samples taken both in time-proportional and flow-proportional ways. ; The obtained values show the possibility of taking the samples mixed at equal time intervals and in proportion to the flow as reliable sources for design values of concentrations. The size of WWTP, i.e. the amount of investigated raw sewage, was of no significant importance to the obtained results regarding concentrations of pollutants.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47298

Pages:

99-107

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 10

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information