Object

Title: Transformation of an industrial facilities - revitalisation or adaptation = Przekształcenia obiektów przemysłowych - rewitalizacja czy adaptacja

Creator:

Olejko, Wiesław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 9 (2012)

Abstract_pl:

W polskich miastach na przełomie XX i XXI wieku nastąpiły radykalne zmiany spowodowane przekształceniami politycznymi, gospodarczymi i społecznymi skutkujące degradacją techniczną, społeczną oraz kulturową istniejącej zabudowy przemysłowej. Na fali powszechnego procesu rewitalizacji w ostatnich latach wiele obiektów przemysłowych uległo przekształceniom. ; Mimo, że procesy rewitalizacyjne w naszym kraju odbywają się na podstawie rekomendowanego przez UE dokumentu o nazwie - Lokalny Program Rewitalizacji - w wielu przypadkach mamy do czynienia tylko z najprostszym sposobem rewitalizacji, czyli adaptacją obiektu. Główną jego cechą jest brak istotnego wkładu w rozwój najbliższego regionu w sensie przestrzennym i społecznym. ; Spowodowane to jest niedostatecznym stopniem organizacji naszego państwa, administracji i regulacji prawnych. Przedstawiony w artykule projekt dyplomowy ukazuje typ działania, który można by nazwać rewitalizacją oddolną, powstającą na poziomie obywatelskim, w której udział lokalnych społeczności jest realny a potrzeby i sposoby ich zaspakajania są zdefiniowane w sposób prawidłowy.

Abstract:

At the turn of the century Polish cities witnessed radical changes due to the political, economic and social transformations which resulted in the technical, social, and cultural degradation of the existing former industrial buildings. On the wave of the common process of revitalization in recent years, many industrial buildings have been transformed. ; Although the revitalisation processes in our country are based on the recommended by the EU document called - Local Revitalization Programme - in many cases only the easiest type of regeneration is actually taking place, i.e. an adaptation of the object. Its main feature is the lack of a significant contribution to the development of the surrounding areas, in spatial and social terms. ; This is due to inadequate level of organization of our state, government agencies and legal regulations. The project described in this paper, which has been elaborated as the Master's Thesis, shows the type of action that can be called ?grassroots? revitalisation, emerging from the citizen's initiative, with the real participation of local communities, and the needs and methods of their fulfillment properly recognised and defined.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47261

Pages:

93-102

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 9

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information