Object structure

Creator:

Wrana, Jan ; Fitta, Agnieszka

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Sobieski palace in Lublin after the assessment of the existing condition. Restoration and modernization project = Pałac Sobieskich w Lublinie po ocenie stanu istniejącego. Projekt rewaloryzacji i modernizacji obiektu

Group publication title:

CEER, nr 9 (2012)

Subject and Keywords:

Pałac Sobieskich (Lublin) ; Politechnika Lubelska ; tożsamość miejsca ; zespół pałacowy ; rewaloryzacja ; modernizacja ; programy unijne ; Rewitalizacja miast 2014-2020 ; Sobieski Palace (Lublin) ; Technical Univesity of Lublin ; place identity ; modernisation of a historic building ; Town Restoration Programme 2014-2020

Abstract_pl:

Położny przy ul. Bernardyńskiej w Lublinie pałac ma burzliwą historię - wzmiankowany został m.in. w lustracji z 1661 roku; po jego rozbudowie pozostawał własnością Sobieskich przez ok. 100 lat. W kolejnych okresach często zamieniali się jego właściciele, a sam obiekt był wielokrotnie przebudowywany, mieścił się w nim między innymi młyn oraz gimnazjum żeńskie. ; Od roku 1959 użytkowany jest przez obecną Politechnikę Lubelską. Z powodu alarmującego stanu technicznego obiektów zespołu pałacowego - po dokonaniu koniecznych badań i ekspertyz - przygotowany został wielobranżowy projekt rewaloryzacji i modernizacji z wnioskiem o dofinansowanie z Programu Operacyjnego ?Rozwój Polski Wschodniej?. W niniejszym artykule przedstawiono analizę stanu istniejącego pałacu, a także opisano projekt jego modernizacji. ; Szczególną uwagę poświęcono połączeniu zabytkowej tkanki z nowymi elementami, takimi jak przeszklone łączniki czy aula, gdyż nadrzędnym celem projektantów było uszanowanie i wyeksponowanie istniejącej, zabytkowej formy (projekt uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie). Nowy program unijny ?Rewitalizacja miast 2014-2020? stwarza szansę realizacji tego projektu, po korekcie funkcji.

Abstract:

The Palace, situated in Bernardyńska Street in Lublin, has a checkered history - it was, among others, mentioned in the vetting in 1661; then it was the Sobieski family's property for about 100 years. In the subsequent periods, its owners changed several times, and the object itself was repeatedly rebuilt. ; Since 1959, it has been used by the Technical University of Lublin. Because of the alarming state of the palace buildings - after carrying out the necessary research and expertise - a multi-disciplinary restoration and modernisation project has been elaborated, together with the proposition for the EU financed grant from the Operational Program ?Development of Eastern Poland?. ; The paper presents the analysis of the existing state of the palace, and also the modernization project. The new EU programme ?Town Restoration Programme 2014-2020? opens the opportunity to implement this project after the functional correction.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

165-174

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 9

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego