Object structure

Creator:

Sokołowska-Moskowiak, Joanna

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Impact of Karl Henrici's ideas on the development of Settlements in Knurów in the years 1904-1939 = Wpływ ideii Karla Hainriciego na rozwój kolonii knurowskich w latach 1904-1939

Group publication title:

CEER, nr 9 (2012)

Subject and Keywords:

osiedla mieszkaniowe dla robotników ; przyfabryczne zespoły mieszkaniowe ; tożsamość kulturowa ; obiekty usługowe ; kolonie robotnicze ; Kurów ; housing estates for workers ; housing complex ; cultural identity ; service facilities

Abstract_pl:

Narastająca u progu XX w. migracja ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy doprowadziła do powstania gęstych skupisk zabudowy, które w połączeniu z przeludnieniem i katastrofalną sytuacją socjalno-bytową wymusiła konieczność wznoszenia nie tylko przyfabrycznych zespołów mieszkaniowych, lecz całych osad robotniczych. ; Niestety osiedla patronackie tylko częściowo rozwiązywały potrzeby ówczesnego mieszkalnictwa. Wobec skomplikowanej sytuacji mieszkaniowej w miastach, urbaniści niemieccy starając się skutecznie rozwiązać problemy, chętnie sięgali po idee austriackiego planisty Camillo Sittego (1843-1903), który w projektowaniu (Sitte C., City planning according to artistic principles) zwracał uwagę na skalę architektoniczną, proporcje i występowanie elementów przestrzennych jak placów, terenów zieleni, a także na rozległość i odległość zabudowy. ; Koniecznością stał się również o ile to możliwe łatwiejszy dostęp do rekreacji, obiektów kultury czy obiektów usługowych. Zgodnie z tą zasadą zaprojektowano zespół kolonii w Knurowie, których rozwój przypada na lata 1904-1939.

Abstract:

German planners trying to effectively solve the problems of the complex housing situation at the beginning of the 20th century, eagerly reached for the ideas of the Austrian planner, Camillo Sittego (1843-1903), who in his designs drew attention to architectural scale, proportions and the presence of spatial elements such as squares, green areas, as well as the breadth and the distances of buildings. ; It has also become important to access recreational, cultural and service facilities as easily as possible. Knurów Settlements were designed according to these principles. Their intensive development took place 1904-1939.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

111-120

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 9

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego