Object

Title: Modernisation of historic housing complexe in Pyskowice = Modernizacja historycznych zespołów mieszkaniowych w Pyskowicach

Creator:

Tomanek, Michał

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Dębowski, Janusz

Group publication title:

CEER, nr 9 (2012)

Abstract_pl:

W górnośląskim mieście Pyskowice, funkcjonują trzy zespoły urbanistyczne: historyczne centrum w tradycyjnym układzie średniowiecznej zabudowy, zespół osiedlowy wybudowany na potrzeby pracowników kolei przed II wojną światową oraz socrealistyczne osiedle mieszkaniowe powstałe w związku z planowaną dużą inwestycją przemysłową, jako zaplecze dla jej pracowników. ; Pierwszy zespół poddany został powolnym przemianom związanym ze zmianami kulturowymi charakterystycznymi dla europejskiej kultury. Mimo gwałtownych zdarzeń losowych zachowało się jego XIII-wieczne założenie. Dwa pozostałe zespoły powstały, jako zaplecza mieszkaniowe związane z nowymi przedsięwzięciami gospodarczymi. Obecnie, społeczności osiedli stają wobec konieczności samodzielnego zagospodarowania pozostałości ideologicznego programu swoich osiedli. ; Zaistniał problem integracji funkcjonalnej, projektowanych, jako odrębne zespołów osiedlowych. Działania modernizacyjne związane z rozwojem miasta dotyczą zagadnień z dziedziny urbanistyki, architektury oraz pozwalają obserwować ich ówczesne zaawansowanie techniczne oraz technologiczne. ; Przedstawione przykłady działań modernizacyjnych mogą dać pojęcie o świadomości kulturowej twórców i inwestorów oraz ocenić ich sposób rozumienia kontekstu otoczenia. Interesujące jest odniesienie powstających form architektonicznych do tradycji lokalnej oraz stosunek do form zastanych.

Abstract:

In an Upper Silesian town Pyskowice, there are three urban complexes: a historic center with traditionally arranged medieval buildings, a housing complex built before World War II for the needs of railway workers and a housing estate built in connection with a planned vast industrial investment for its workers in the socialist realism times. ; The first complex was subject to the slow transformations related to the cultural changes characteristic for the European culture. Despite the dramatic misfortunes, its 13th-century origins preserved. The two remaining complexes were built as houses for new economic investments. At present, the communities of the estates face the problem of how to further develop the ideological remnants of the estates on their own. ; A problem of functional integration of the housing complexes, designed as separate ones, occurred. The modernisation works, related to the town development, refer to the fields of town planning and architecture. They also make it possible to observe the technical and technological advancements of the times they were erected. ; The presented examples of the modernisation works throw light on the cultural awareness of the designers and investors of the times and their understanding of the importance of the notion of surrounding. The newly arising architectural forms demonstrate an interesting reference to the local tradition and the existing forms.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47264

Pages:

121-131

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 9

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information