Object

Title: Ocena stanu jakości wody w rzece Obrzycy = Water quality evaluation of the Obrzyca river

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 46 (2017)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych wskaźników fizyczno - chemicznych jakości wody w górnym i dolnym biegu rzeki Obrzycy. Ocena stanu jakości wód jest ważna ze względu na znajdujące się przy ujściowym odcinku rzeki ujęcie wód powierzchniowych dla Zielonej Góry. Na podstawie uzyskanych wyników, początkowy bieg rzeki zakwalifikowano do III klasy jakości wody. ; Próbki wody pobranej z ujścia Obrzycy kwalifikują ten odcinek rzeki do II klasy jakości według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2014 poz. 1482). ; Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 nr 204 poz. 1728) wody Obrzycy należą do kategorii A3 wód ujmowanych do spożycia przez ludzi.

Abstract:

The article presents the results of the basic physical and chemical indicators of water quality in the upper and lower reaches of the river Obrzyca. Assessment of water quality is important because of located at the estuary part of the river water intake surface for Zielona Góra. The water from the initial reaches has been qualified to III class of water quality based on the achieved results. ; According to the Regulation of the Minister of Environment from 22 October 2014 on the classification of surface water bodies and environmental quality standards for priority substances (OJ 2014 pos. 1482), samples of water taken from Obrzyca classify this part of river to II class of quality. ; According to the Regulation of the Minister of Environment of 27 November 2002 on the requirements to be met by surface water used for public supply of water intended for human consumption (OJ 2002 No. 204, item. 1728), Obrzyca?s water belong to A3 category of water taken to consume by people.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 46 ukazał się jako nr 166 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51479

Pages:

5-15

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 46

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information