Object

Title: Impact of building walls of historic objects from half-timbered wall in their state of thermal protection = Wpływ budowy ścian historycznych budynków z muru pruskiego na ich stan ochrony cieplnej

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 20 (2016)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono problematykę związaną z zachowanymi na Górnym Śląsku budynkami, zawierających elementy muru pruskiego. Ten typ konstrukcji charakteryzuje obecnie domy o różnych funkcjach użytkowych. Niejednokrotnie ich powstanie związane było z budową osiedli patronackich, towarzyszącą rozwojowi zakładów przemysłowych. ; Współcześnie istnieje problem niedostatecznej izolacyjności termicznej przegród w domach z muru pruskiego i obserwuje się liczne próby polepszania ich parametrów cieplnych. Przy tego typu przedsięwzięciach istotnym wydaje się być poprawne określenie stanu istniejącego pod względem konstrukcji przegrody i ochrony cieplej, jako wyjściowych do dalszych analiz. W opracowaniu określono izolacyjność ścian szkieletowych z wypełnieniem ceramicznym, o różnorodnych rozwiązaniach materiałowo-konstrukcyjnych. Do badań wykorzystano przykłady literaturowe oraz wyniki pomiarów in situ.

Abstract:

The paper presents the problems connected with preserved examples of buildings in Upper Silesia that contain the elements of half-timbered walls. This type of construction currently characterizes houses of various utility functions. Often, their formation was related to the construction of patron settlements, accompanied by the development of industrial plants. ; Today, there is a problem of insufficient thermal insulation of barriers in half-timbered houses and numerous attempts to improve their thermal parameters are observed. In this type of projects, the correct determination of the existing state in terms of construction of the barrier and thermal protection seems to be important, as the starting points for further analysis. The study determines the insulation of frame walls with ceramic fill, with a variety of material and construction solutions. Literature examples and in situ measurements results were used for the research.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47460

DOI:

10.1515/ceer-2016-0014

Pages:

171-178

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 20

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information