Obiekt

Tytuł: Stan zachowania gatunków drzew rosnących na rekultywowanych powierzchniach wyrobisk Śląskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego ,,Opolwap" S.A. = Health state tree species growingon reclaimed surfaces of the opencast working of "Opolwap" S.A. Silesian Lime Works

Autor:

Kusza, Grzegorz ; Dużyński, Mariusz

Data wydania:

2004

Typ zasobu:

artykuł

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Streszczenie:

Województwo opolskie charakteryzuje się występowaniem dużych pokładów skał węglanowych. Służą one jako surowiec dla przemysłu cementowowapienniczego. Eksploatacja wapieni wiąże się z ogromnymi przekształceniami geomechanicznymi powierzchni ziemi. Jednym z podstawowych problemów wynikających z działalności przemysłu wapienniczego jest rekultywacja terenów przekształconych. ; W latach 2000-2001 prowadzone były badania dotyczące stanu zachowania upraw leśnych występujących na rekultywowanych powierzchniach Śląskich Zakładów Przemysłu Wapienniczego "Opolwap" S.A w Tarnowie Opolskim. Zakres prac obejmował wykonanie inwentaryzacji drzew oraz określenie ich kondycji zdrowotnej. Powierzchnie badawcze wybrano, kierując się wiekiem istniejących zadrzewień. Wyróżniono powierzchnie: jednoroczne, pięcioletnie. ; Na podstawie przeprowadzonych prac stwierdzono dobrą udatność następujących gatunków drzew: robinia akacjowa, jesion wyniosły i olsza czarna na wszystkich analizowanych powierzchniach. Jednocześnie odnotowano średnio dużą i małą udatność gatunków preferowanych w literaturze do zastosowania w rekultywacji gruntów przekształconych w wyniku eksploatacji surowców węglanowych, jak: klon jawor, dąb czerwony, klon zwyczajny i jarząb pospolity. ; Dobór gatunków zastosowanych w procesie rekultywacji na powierzchniach wyrobisk Śląskich Zakładów Wapienniczych "Opolwap" S.A. nie został optymalnie określony.

Abstract:

Opole Voivodeship is characterized by large carbonale rock beds occurring within the area of the region. They have been exploited as raw materials for cement-lime industry purposes. However, lime exploitation is connected with tremendous geomorphological reshaping of land surface. ; Therefore, reclamation of transformed areas is the essential problem resulting from the lime industry activity. Research on the health state of forest crops on reclaimed land surfaces or the Silesian Lime Works "Opolwap" S.A. in Tarnów Opolski was carried out in years 2000-2001. The scope of the research included the inventory-making of trees and the estimation of their health state. The investigated areas were selected following plantings age. ; One-year and five-year's old objects were distinguished, considering the age differentiation of tree plantings. Results of the study revealed (l) the highest amount of trees taking root for black locust Robinia pseudoaccacia L., European ash Fraxinus excelsior L. and black alder Alnus glutiunosa L. (2) the medium and low amount of trees taking root for sycamore Acer pseudoplatanus L., red oak Quercus rubra L., Norway maple Acer platanoides L. and mountain ash Sorbus aucuparia L., which are known from the literature as the preferential species used during the reclamation of land surfaces transformed by carbonate resource exploitation. Tree species selection applied in the excavation reclamation of Silesian Lime Works "Opolwap" S.A. has not been best determined.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Format:

application/pdf

Strony:

219-227

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji