Object

Title: Spis właścicieli dóbr ziemskich księstwa świdnicko-jaworskiego z 1690 roku = The 1690 census of land-owners in the Duchy of Jauer-Schweidnitz

Creator:

Kuczer, Jarosław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Dolański, Dariusz (1966 - ) - red.

Group publication title:

Studia Zachodnie, 11

Abstract_pl:

Spis ziem z 1690 r. i ich właścicieli jest jednym z pierwszych przeprowadzonych w księstwie świdnicko-jaworskim za panowania Habsburgów (1526?1740). Przeprowadzano kolejne spisy powszechne w 1692, 1699, 1712, 1717, 1724, 1731 i 1738. ; Po wojnie trzydziestoletniej spisy ziemi były częścią centralistycznej polityki dworu Habsburgów, w ramach której budowano spójne struktury administracyjne w prowincjach Królestwa Czech i samego Cesarstwa Niemieckiego. ; Ziemia przede wszystkim należała do właścicieli ziemskich lub szlachty - tzw. Lanschaft, obejmująca wszystkich właścicieli nieruchomości w księstwie świdnicko-jaworskim. Najsilniejszą grupę stanowiła szlachta, posiadająca większość posiadłości wiejskich - ale także niektóre osiedla miejskie podlegające prawu rycerskiemu. Innymi właścicielami ziemi były organizacje kościelne i miasta królewskie. ; Spis z 1690 r. jest częścią zbiorów Archiwum Akt Dawnych Wrocławia, zawartego w aktach księstwa świdnicko-jaworskiego, sygn. nr 239, z ciągłą paginacją 1-47, zatytułowaną Landregister. Wyjaśnienia skrótów oraz komentarze dotyczące pisowni nazwisk i miejsc geograficznych podano w nawiasach kwadratowych. Cały dokument jest prezentowany in extenso, zachowując oryginalną formę - bez korekt językowych.

Abstract:

The 1690 census of lands and their owners is among the earliest conducted in the Duchy of Jauer-Schweidnitz during the Habsburg reign (1526-1740). Successive censuses were conductedin 1692, 1699, 1712, 1717, 1724, 1731, and 1738. After the thirty-year war, the land censuses were part of the Habsburg court's centralist policy under which coherent administration structures were built in the provinces of the Bohemian Kingdom and the very Roman Empire of the German Nation. ; First of all, the ewnership by the land owners or landed gentry - the so-called Lanschaft, comprising all estate owners in the Duchy of Jauer-Schweidnitz. The strongest group were the gentry, holding most of the rural estates - but also some urban estates under the knights' law. Other land owners were church organisations and royal towns. ; The 1690 census is part of the collection of the Stare Archive of Wrocław, included in the file on the Duchy of Jauer-Schweidnitz, file ref. no. 239, with 1-47 continuous pagination, titled Landregister. The explanations of the abbreviations as well as the comments on the spelling of surnames and geographical places a re given in square brackets. The whole document is presented in extenso, preserving the original form - without linguistic adjustments.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57221

Pages:

175-189

Source:

Studia Zachodnie, tom 11

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information