Object

Title: Depozycja związków kwasotwórczych z opadem atmosferycznym na tereny dorzecza środkowej Odry i ich oddziaływanie na ekosystemy leśne = Deposition of acid precursors incoming with atmospheric precipitation on area of middle Odra river catchment and its influence on forest ecosystems

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Greinert, Henryk - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 12 (2004)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono i omówiono wielkość i trendy zmian wnoszonych z opadem atmosferycznym związków kwasotwórczych siarki i azotu na tereny dorzecza środkowej Odry obejmującej obszar od ujścia Nysy Kłodzkicj do ujścia Nysy Łużyckicj. Oceny dokonano na podstawie danych pomiarowych z lat 1994-2002 przeprowadzonych przez IMGW we Wrocławiu w ramach badań monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych na tym obszarze [Twarowski i in., 1994-2002]. ; Wyniki badań zestawiono w tabelach oraz zobrazowano na wykresach i rysunkach. Podano wielkości charakterystyczne stężeń w opadach i deponowanych ładunków siarczanów, azotynów i azotanów oraz jonów wodorowych w poszczególnych latach, a także odczyn pH opadów. ; Depozycję siarczanów, azotynów i azotanów porównano do wielkości dopuszczalnych (ładunków krytycznych siarki i azotu) dla gleb terenów zalesionych tj. największej depozycji tych związków niewywołującej zmian chemicznych prowadzących do długotrwałych i szkodliwych skutków dla struktury i funkcjonowania ekosystemów [Mill, 2002]. ; Na podstawie danych ze wszystkich stacji monitoringowych, wykorzystując metodę przy użyciu komputerowego systemu informacji przestrzennej, przedstawiono graficznie rozkład przestrzenny ilości wprowadzanych siarczanów, azotynów i azotanów oraz jonów wodorowych w 2002 roku na obszar dorzecza środkowej Odry, uwidoczniając rejony o podwyższonych ładunkach oraz zróżnicowanie w powierzchniowym obciążeniu tego obszaru, jak również rozkład sumy opadów.

Abstract:

The purpose of the study was to bring forward and coverage the problem of estimation of amounts and trencis of change in acidic loads (compounds of sulphur and nitrogen) incoming with atmospheric precipitation to the ground. The measured loads were deposited on area of middle Odra River catchment - exactly on area between the mouth of Nysa Kłodzka and mouth of Nysa Łużycka. ; The assessment was done on the base of data sequences fromabove area in years 1994-2002. Data were gathered by IMGW Branch of Wroław in frame of Study aimed on monitoring of the chemical pollution in atmospheric precipitation [Twarowski et. all, 1994-2002]. ; The results of monitoring was set down in tables and illustrated on diagrams and ligures. Among the resulls are shown the characteristic amounts of concentration in the atmospheric precipitation and the deposited loads of sulfates, nitrites, nitrates and free H +ions, also pH values for successive years ob observations. The measured deposited loads of sulfates, nitrites and nitrates were compared to critical loads for soils on afforested areas. According to Mill [2002] the critical loads are the upper level of deposited chmical compounds those do not make damage in ecosystems. ; Up of critical loads deposition of pollutants bring the long lasting harmful effect on the structure and overall conditions of prosperity the different ecosystems. There have been used all gathered data and methods of GIS System for showing on the computer screen graphical pattern of the spatial distribution of all mentioned compounds of deposition loads in year 2002. Due of that method one can realize: a) where are the regions with higher loads, b) the mosaic structure of chemical pollutants burden and spatial distribution of sums of precipitation.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 12 ukazał się jako nr 131 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45305

Pages:

371-382

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 12

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information