Object

Title: Social capital of an enterprise = Kapitał społeczny przedsiębiorstwa

Creator:

Wyrwa, Joanna

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Przedsiębiorstwo jest obecnie postrzegane jako źródło rozwoju kapitału społecznego. Rozwój kapitału społecznego w przedsiębiorstwie przejawia się zwiększeniem poziomu potencjału jego wymiarów, np. wzrostem poziomu zaufania w kontaktach międzyludzkich, nawiązaniem większej ilości bliskich kontaktów ze współpracownikami, czy też rozwinięciem przez pracowników nowych zdolności i kompetencji. ; Współczesne przedsiębiorstwa przestają konkurować wyłącznie za pomocą tradycyjnych, tzw. twardych czynników produkcji, koncentrując swoją uwagę także na zasobach niematerialnych, wśród których ważnym źródłem kreacji wartości staje się kapitał społeczny. We współczesnym zarządzaniu organizacjami gospodarczymi coraz większą wagę przypisuje się do umiejętności łączenia, równoważenia i dostosowania zasobów materialnych z niematerialnymi, w tym poszerzania i rozwoju kapitału społecznego, istotnego z punktu widzenia efektywnego współdziałania oraz realizacji różnych celów ekonomicznych. ; Zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i poszerzania zasobów intelektualnych, w tym kapitału społecznego, a także odpowiednich relacji i powiązań społecznych, ma decydujące znaczenie dla tworzenia unikatowych kompetencji, szczególnie cennych dla utrzymania trwałej przewagi konkurencyjnej. W artykule, wykorzystując krytyczną analizę literatury przedmiotu, przedstawiono kluczowe zagadnienia kapitału społecznego przedsiębiorstwa. ; Jest to zagadnienie nowe i jednocześnie aktualne, czego wyrazem są liczne w literaturze światowej w ostatnich latach opracowania teoretyczne i empiryczne. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji kapitału społecznego, uwzględniając wpływ tego kapitału na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Abstract:

The enterprise is presently perceived as a source of social capital development. The development of social capital within an enterprise is visible through the increase of level of potential of its dimensions, e.g. increase of the level of trust in interpersonal contacts, striking a bigger number of close contacts with coworkers, or developing by the employees' new capabilities and competencies. ; Modern enterprises are no longer competing only through traditional, i.e. hard means of production, presently they concentrate also on intangible resources, among which, social capital is becoming an important source of value creation. Modern management of economic organizations puts growing emphasis on the ability to join, balance and adjust tangible and intangible assets, including broadening and developing social capital, relevant from the point of view of effective cooperation and realization of different economic goals. ; The ability to enterprises to create and broaden intellectual resources, including social capital, as well as appropriate relational and social links, has decisive relevance for generating unique competencies, especially precious for the maintenance of lasting competitive advantage. It is in this article that the key issues of social capital in enterprises are presented with the use of a critical review of the literature on this subject. ; It is a new and simultaneously very topical issue that is reflected in numerous theoretical and empirical studies published in the world literature over the last years. The aim of this article is to present the concept of social capital by taking into account the influence of this capital on functioning of an enterprise.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51059

DOI:

10.2478/manment-2014-0021

Pages:

280-300

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information