Object

Title: Analysis of vertical displacements of the esperanto footbridge in Bydgoszcz = Analiza przemieszczeń pionowych kładki esperanto w Bydgoszczy

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 28, vol. 2 (2018)

Abstract_pl:

Przedmiotem przeprowadzonych badań jest kładka przez rzekę Brdę w Bydgoszczy. W ramach badań wykonano pomiary przemieszczeń kładki przy przyłożonym próbnym obciążeniu. W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych pomiarów oraz porównano je z wynikami teoretycznymi otrzymanymi przy zastosowaniu metody elementów skończonych (MES). ; Na tej podstawie stwierdzono rozbieżności pomiędzy rzeczywistą pracą konstrukcji a symulacjami numerycznymi. We wnioskach podjęto próbę wyjaśnienia przyczyn zaobserwowanych różnic oraz wskazano kierunek dalszych badań.

Abstract:

The subject of the research is a footbridge across the river Brda in Bydgoszcz. The measurements of the footbridge displacements with the test load were undertaken. The paper presents the results of the measurements and compares them with the theoretical results obtained using the finite element method (FEM). ; On this basis, discrepancy between actual work of the structure and numerical simulations was found. Attempt to explain the reasons for the observed differences and direction of further research were included in the conclusions.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67453

DOI:

10.2478/ceer-2018-0016

Pages:

5-17

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), no 28, vol. 2

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information