Object

Title: Sources of financing the activities promoting sport and physical education on the basis of the example of Polish foundations and associations = Źródła finansowania działań promujących sport i wychowanie fizyczne na przykładzie polskich fundacji i stowarzyszeń

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Group publication title:

Management, vol. 24 (2020)

Abstract_pl:

Obecnie w Polsce działalność prowadzi 117 tys. stowarzyszeń i 26 tys. fundacji zajmujących się wieloma różnymi sferami działalności pożytku publicznego, finansujących swoją działalność z różnych źródeł. W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych przeprowadzonych na próbie 100 organizacji pożytku publicznego prowadzących działalność w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. ; Głównym celem artykułu było zaprezentowanie możliwości pozyskiwania przez organizacje środków na realizację zadań statutowych związanych z rozwojem sportu i kultury fizycznej oraz struktury źródeł finansowania tej działalności w praktyce polskich fundacji i stowarzyszeń. Dokonano analizy aktów prawnych oraz krajowej i literatury przedmiotu, prezentując możliwe źródła finansowania działalności polskich organizacji. ; Badania empiryczne przeprowadzono w oparciu o analizę treści sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego. Weryfikację hipotez statystycznych przeprowadzono, stosując test dla wskaźnika struktury. Rezultaty przeprowadzonych badań potwierdzają główną hipotezę, zgodnie z którą organizacje pożytku publicznego finansują działalność upowszechniającą sport i kulturę fizyczną głównie ze źródeł publicznych, wśród których największe znaczenie mają środki pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. ; Zaprezentowane zostały także wyniki badań dotyczące struktury środków pochodzących ze źródeł prywatnych oraz mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Artykuł podejmuje temat rzadko spotykany w literaturze i może stać się głosem w dyskusji nad systemem finansowania działalności pożytku publicznego w obliczu dynamicznego rozwoju sektora organizacji pozarządowych.

Abstract:

At present 177 thousand associations and 26 thousand foundations operate in Poland, which are involved in many different areas of public benefit activities and finance their activities from various sources. The paper presents the results of own studies carried out on a sample of 100 public benefit organisations conducting activity in the area of supporting and promoting physical education and sport. ; The main objective of the paper concerns presentation of the possibilities of acquiring funds by the organisations to carry out the statutory tasks associated with the development of sport and physical education and the structure of sources of financing this activity in practice of Polish foundations and associations. The paper analyses legal regulations and domestic and subject literature, presenting possible financing sources of activity of Polish organisations. ; The empirical studies were carried out based on analysis of the content of substantive reports of public benefit organisations. The verification of statistical hypotheses was carried out using the structure indicator test. The results of the conducted studies confirm the main hypothesis, according to which the public benefit organisations finance the activity promoting sport and physical education mainly from public sources, with the funds originating from the local government budgets playing the most important role. ; The paper also presents the results regarding the structure of the funds originating from private sources and the mechanism of 1% of personal income tax. The paper tackles the subject seldom discussed in the literature and can play a role in the discussion on the system of financing the public benefit activities given the dynamic development of nongovernment organisations sector.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:66325

DOI:

10.2478/manment-2019-0052

Pages:

158-180

Source:

Management, vol. 24, no 2 (2020)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information