Object structure

Creator:

Rongińska, Tatiana ; Doliński, Artur

Contributor:

Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Adamczyk, Janusz- red.

Title:

Strategies of coping with failure in the structure of managers` professional burnout syndrome = Strategie radzenia sobie z porażką w strukturze syndromu wypalenia zawodowego menedżerów

Group publication title:

Management, vol. 24 (2020)

Subject and Keywords:

professional burnout syndrome ; resignation ; coping with failure ; offensive strategy ; syndrom wypalenia zawodowego ; rezygnacja ; radzenie sobie z porażką ; strategia ofensywna

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań predyktorów syndromu wypalenia zawodowego w grupie kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. W badaniach uczestniczyło ponad 2000 osób pracujących w różnych zakładach pracy. ; Do analizy treści i struktury syndromu wypalenia zakwalifikowano 198 osób z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia objaw wypalenia. W badaniach zastosowano polską wersję Kwestionariusza Zachowań i Przeżyć związanych z pracą AVEM (Arbeits be zogenes Verhaltens- und Erlebensmuster, Schaarschmidt, Fischer, 1997). ; Przy pomocy analizy regresji ustalono kluczowe składniki struktury syndromu ze wskazaniem na wiodące znaczenie braku umiejętności radzenia sobie z porażką i przyjęcie postawy defensywnej w nasileniu jego objawów. Przedstawiono możliwości profilaktyki syndromu wypalenia zawodowego skoncentrowanej na wzmocnieniu umiejętności radzenia sobie z porażką.

Abstract:

The report presents the results of research on predictors of professional burnout syndrome among women and men working in management positions. The research included over 2000 people working in a variety of workplaces. ; For the analysis of content and structure of burnout syndrome, 198 people with high probability for occurence of the burnout symptoms were qualified. In the study, a Polish version of Questionnaire of Behaviour and Experiences connected with AVEM (Arbeits be zogenes Verhaltensund Erlebensmuster, Schaarschmidt, Fischer, 1997) were used. ; With the help of regression analysis, the key components of syndrome?s structure were determined, with pointing to the leading signifi cance of coping with failure and defensive attitude in enforcing its symptoms. Suggestions for prevention measures against the burnout syndrome which are concentrated on strenghtening the skill of coping with failure have been presented.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2020

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2019-0048

Pages:

94-106

Source:

Management, vol. 24, no 2 (2020)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego