Object

Title: Servitization as a concept for managing the development of small and medium-sized enterprises = Serwicyzacja jako koncepcja zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst.

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Abstract_pl:

Jako cel artykułu wyznaczono przedstawienie kluczowych cech, etapów, zalet i zagrożeń serwicyzacji jako koncepcji zarządzania rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw. Realizacji celu pracy poświęcono przegląd literatury oraz własne badania empiryczne przeprowadzone w formie studium przypadku firmy średniej wielkości Mikomax sp. z o.o. z Polski. ; Uzyskane wyniki wykazały istotną rolę serwicyzacji w rozwoju badanej firmy. Zidentyfikowano etapowe podejście do wdrażania tej koncepcji, wymagające przeprowadzenia szeregu zmian w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. Serwicyzacja jest źródłem korzyści strategicznych, marketingowych i finansowych dla firmy, a kierownictwo planuje dalszy rozwój działań serwicyzacyjnych nakierowanych na rozbudowę oferty rynkowej i budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Abstract:

The aim of the article is to present the key features, stages, advantages and threats of servitization as a concept for managing the development of small and medium-sized enterprises. A literature review and empirical research carried out in the form of a case study of the medium-sized company Mikomax sp. z o.o. from Poland served to achieve the aim of the article. ; The obtained results indicate a significant role of servitization in the development of the analyzed company. A phased approach to the implementation of this concept has been identified, requiring a number of changes to be made in the management systems of the enterprise. Servitization is a source of strategic, marketing and financial benefits for the company, and the management plans to further develop servitization activities aimed at expanding its market offer and building a sustainable competitive advantage.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57193

DOI:

10.2478/manment-2018-0024

Pages:

80-94

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information