Object structure

Creator:

Skawińska, Eulalia ; Zalewski, Romuald I.

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Circular Economy as a Management Model in the Paradigm of Sustainable Development = Gospodarka cyrkularna jako model zarządzania w paradygmacie zrównoważonego rozwoju

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

rozwój zrównoważony ; modele ; gospodarka cyrkularna ; sustainable development ; management models ; circular economy

Abstract_pl:

Celem pracy jest zbadanie stanu wiedzy przedstawienie modelu o gospodarce cyrkularnej jako modelu zarządzania w ramach zrównoważonego rozwoju. Strukturę artykułu stanowią cztery jego części. W pierwszej opisano koncepcję zrównoważonego rozwoju jako wiodącego paradygmatu w teorii nauk ekonomicznych i polityce Unii Europejskiej. Stosowanie zasad takiego rozwoju w praktyce autorzy prezentują na różnych modelach na poziomie makro, mezo i mikro (cz.2). ; W części trzeciej ukazano koncepcje gospodarki cyrkularnej, ze szczególną uwagą na jej definicje, zalety w stosunku do gospodarki linearnej, rolę innowacji w jej rozwoju i sposoby pokonywania występujących ograniczeń w aplikacji tego modelu. W czwartej części krótko omówiono implementacje gospodarki cyrkularnej w Unii Europejskiej w związku z jej wpływem normatywnym na kraje członkowskie. ; W zakończeniu zawarto wnioski poznawcze. Praca ma charakter teoretyczny. Podstawą jej opracowania była literatura światowa. Nowatorski wkład autorów do istniejącej wiedzy wyraża się w podjętej próbie usystematyzowania pojęcia gospodarka cyrkularna jako holistyczny model zrównoważonego rozwoju i określeniu korzyści z jego upowszechnienia.

Abstract:

The following paper explores circular economy as a model of management within the framework of sustainable development. Its structure comprises 4 parts. The first part illustrates the role of sustainable development as an emerging paradigm in the theory of modern economics and in the recent policy of the European Union. In the second part, the authors demonstrate the applicability of sustainable development based on the relevant management models on the micro, meso and macro levels of economy. ; The third part discusses the concept of circular economy, in particular the various definitions of the phenomenon, its advantages over the linear economy, the role of innovations in its development and how to overcome barriers to its application. The fourth part outlines the current state of implementation of the circular economy in the EU in regard to its normative implications for the member countries. ; The conclusions close the exploration. The paper is theoretical, based on the review of the international literature on the subject. The unique contribution of the authors consists of the systematic analysis of the term circular economy as a holistic model of sustainable development and of illustrating the benefits of its promotion in the management practice.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0034

Pages:

217-233

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego