Object structure

Creator:

Walecka, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Analysis of the relationship between the enterprise and the environment in the context of managing the relational capital = Analiza relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem w kontekście zarządzania kapitałem relacyjnym

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

kapitał relacyjny przedsiębiorstwa ; zarządzanie kapitałem relacyjnym ; interesariusze ; relational capital ; RC management ; stakeholders

Abstract_pl:

Artykuł ma na celu prezentację jak ważny jest kapitał relacyjny przedsiębiorstwa oraz przedstawienie wyników badań pilotażowych dotyczących zarządzania tym kapitałem. Badania pilotażowe przeprowadzone zostały wśród kadry kierowniczej 82 przedsiębiorstw, zlokalizowanych na terenie Polski. Jako metodę badawczą wybrano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach której wykorzystano technikę ankiety rozdawanej. ; Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na nawiązywanie przez badane firmy licznych relacji z różnymi grupami interesariuszy. Relacje te cechują się różną częstotliwością i różnym stopniem istotności z punktu widzenia rozwoju badanych firm. Nawiązywane są one zarówno w sposób świadomy, jak i są wynikiem wykorzystywania pojawiających się szans. Zarządzanie kapitałem relacyjnym nie jest jednak mocną stroną respondowanych firm.

Abstract:

The aim of the paper is to present how important is the management of relational capital and present the results of empirical research constituting a part of a pilot study on relational capital management by Polish enterprises. They were conducted among managers of 82 enterprises operating in Poland. The research method was the diagnostic survey method (technique of the distributed questionnaire). ; The findings of the conducted research indicate that the surveyed companies establish numerous relationships with various groups of stakeholders. These relationships are characterised by different frequencies and varying degrees of significance from the point of view of development of the surveyed companies. The relationships are established in an intentional manner as well as a result of exploiting emerging opportunities. RC management, however, is not a strong point of the surveyed companies.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0021

Pages:

25-41

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego