Object

Title: Pominięte konteksty doświadczania choroby - krytyka Krótkiej skali poczucia wpływu na przebieg choroby = Ignored contexts of experiences of illness - critique of Brief measure to assess perception of self-influence on the disease course

Creator:

Opaliński, Konrad

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Relacje, t. 1

Abstract_pl:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie analizy wybranego narzędzia diagnostycznego, jakim jest Krótka skala poczucia wpływu na przebieg choroby - wersja dla schizofrenii, w celu zobrazowania problematyczności interpretacji pozycji testowych mogących mieć wpływ na ogólną ocenę kliniczną osób badanych. Analiza kwestionariusza została przeprowadzona w duchu metodologii psychologii dyskursywnej i została zastosowana do trzech obszarów: 1) kontekstu biomedycznego towarzyszącego powstaniu narzędzia nadawczego, 2) konstrukcji ?idealnego pacjenta? oraz 3) pomijanych w kwestionariuszu innych kontekstów niż biomedyczny, w tym przypadku subiektywnego doświadczania przez pacjentów objawów choroby. Uzyskane wyniki obrazują problematyczność interpretacji wyników, których konstrukcja pomija konteksty inne niż te związane z dominującym dyskursem biomedycznym, co może skutkować trudnościami podczas interpretacji wyników badania.

Abstract:

The aim of this paper is to present a critique of Brief measure to assess perception of self-influence on the disease course - the version for schizophrenia, to illustrate problems with test positions that may influence the overall clinical evaluation of the respondents. The analysis has been conducted in accordance with methodology of discursive psychology (DP) and applied in three parts: 1) biomedical background accompanying the formation of the research tool, 2) the construct of the ?ideal patient? and 3) ignoring contexts different from biomedical ones, in this case, the subjective experiencing symptoms. The obtained results illustrate the problematic interpretation of test results, the formation of which ignores contexts other than those associated with the dominant biomedical discourse, which may result in difficulties interpreting test results.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46373

Pages:

139-147

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information