Object

Title: Społeczny kontekst edukacji w procesie kształtowania postaw wobec osób niepełnosprawnych = Social context of education in shaping attitudes towards people with disabilities

Creator:

Banach, Iwona

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Relacje, t. 1

Abstract_pl:

Przed współczesną edukacją stawia się wiele celów i funkcji. Przemiany dokonujące się w świecie w naturalny sposób generują konieczność zmian w zakresie edukacji. Pozostając w zgodzie z zasadniczymi kierunkami pojawiającymi się we współczesnym myśleniu o edukacji, zwraca się szczególną uwagę na jej wpływ na rozwój poszczególnych jednostek, ale i całego społeczeństwa. Zasadniczy sens współczesnej edukacji to optymalizacja rozwoju człowieka i jego możliwości. Podstawowym zadaniem tego procesu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do panujących w danym społeczeństwie ideałów i celów wychowania. ; Do najważniejszych celów edukacji zalicza się dwa podstawowe (w zasadniczy sposób determinujące jakość życia jednostki): zdrowe życie oraz zdobywanie wiedzy i dostęp do zasobów zapewniających poziom życia, który będzie optymalizował wszechstronny rozwój. Współczesna szkoła, realizując te założenia, podejmuje działania zmierzające do kształtowania właściwych postaw wobec osób niepełnosprawnych poprzez praktyczną realizację idei integracji społecznej. Jej wyrazem jest uwzględnianie potrzeb życiowych, edukacyjnych i zawodowych osób z niepełnosprawnością oraz traktowanie ich jako naturalnego ogniwa struktury społecznej.

Abstract:

Modern education has many purposes and functions. The transformations occurring in the world naturally generate the need for changes in education system. We pay attention mostly to its influence on development of each and every individual as well as whole society. The thrust of modern education is to optimize human development and its possibilities. The primary objective of this process is to prepare children and youth for prevailing in a given society ideals and goals of education. ; There are two basic and most important objectives of education significantly determining the quality of life of the individual: a healthy life and gaining knowledge and access to resources to ensure the standard of living, which will optimize the comprehensive development. Contemporary school realizes these objectives by taking steps to shape appropriate attitudes towards people with disabilities through the practical implementation of the idea of social integration. Its expression is to consider the needs of life, education and professional career of people with disabilities and treat them as a natural element of the social structure. Its mission is to consider the necessities of life, education and vocation of people with disabilities and treat them as a natural element of the social structure.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46361

Pages:

25-36

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information