Object

Title: Optymiści i pesymiści w sytuacji kryzysów gospodarczych (na przykładzie kryzysów gospodarczych Rosji) - Optimists and pessimists in the economic crisis (based on the economic crisis in Russia)

Group publication title:

Relacje, t. 1

Abstract_pl:

Przedstawiono optymizm i pesymizm jako dwie odmiennie pozycje życiowe; pozycję życiową określono jako subiektywny stosunek człowieka wobec rzeczywistości społecznej, który zawiera w sobie wartości i postawy. Obiektywnym składnikiem pozycji jest całość czynów i strategii zachowań w sytuacjach kryzysowych. Optymizm jest rozumiany jako konstrukt systemowy warunkujący wybór czynnych strategii zachowań zaradczych. Pokazano różnice zachowań optymistów i pesymistów w sytuacjach kryzysów w zakresie subiektywnej oceny i prognozowania czasu trwania kryzysów. Zaproponowano technologie psychologicznego monitoringu podmiotów pracy w sytuacjach kryzysowych w oparciu na wzmocnieniu indywidualnych zasobów optymizmu i czynnej pozycji życiowej.

Abstract:

Optimism and pessimism as two different positions in life have been presented; life position defined as a subjective attitude of a man to the social reality, which contains the values and attitudes. The objective component of the position is the multiplicity of actions and strategies of behaviour in emergency situations. Optimism is understood as a system construct conditioning the choice of active coping strategies behaviour. Behavioural differences between optimists and pessimists in emergencies related to subjective evaluation and the prediction of emergency duration have been shown. The technologies of psychological monitoring of entities working in emergency situations, based on the strengthening of individual optimism resources and an active position in life have been proposed.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46374

Pages:

151-163

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 1

Language:

rus

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information