Object

Title: "Grammatyka dla Polaków chcących się uczyć angielskiego języka" (1788) z historycznojęzykoznawczego punktu widzenia. Rekonesans badawczy = "Grammar for Poles who want to learn English language" (1788) from the perspective of diachronic linguistics. Research reconnaissance

Creator:

Kotlarska, Irmina

Date:

2015

Resource Type:

rozdział w książce

Contributor:

Hawrysz, Magdalena - red. nauk. ; Uździcka, Marzanna - red. nauk. ; Wojciechowska, Anna - red. nauk.

Group publication title:

ZSJ 2013

Abstract_pl:

Celem artykułu jest wprowadzenie do obiegu językoznawczego tekstu pierwszego podręcznika do nauki języka angielskiego dla Polaków. Jego podstawą metodologiczną jest idea badań historycznojęzykowych, których przedmiotem są dzieje używania języka narodowego w ujęciu funkcjonalnym. ; Podręcznik zatytułowany "Grammatyka dla Polaków chcących się uczyć angielskiego języka" został napisany przez wykształconego bazylianina Juliana Antonowicza i wydany w drukarni królewskiej w 1788 r. ; Artykuł przedstawia okoliczności powstania podręcznika i podaje informacje o jego autorze. Realia historyczno-kulturowe najwyraźniej odbijają się w zamieszczonym w podręczniku liście dedykacyjnym, dlatego tekst ten został zanalizowany szczegółowo. Przedstawiono informacje na temat struktury podręcznika i jego zawartości treściowej. Zasygnalizowano także możliwości badawcze, jakie otwiera analiza tekstu podręcznika napisanego w XVIII stuleciu przez oświeceniowego erudytę.

Abstract:

The aim of the article is to enter into linguistic studies the text of the first textbook of English for Poles. Methodologically, the article uses the idea of diachronic studies, which deals with the history of using Polish language from the functional perspective. Handbook entitled "Grammatyka for Poles who want to learn English language" was written by an educated basilian monk Julian Antonovich and released in the royal printing in 1788. ; The article presents the circumstances in which the textbook was written and provides information about its author. Historical and cultural realities are clearly reflected in the letter of dedication given in the handbook, therefore the text of the letter has been analyzed in detail. ; The article provides also information about the structure of the manual and its content. The research opportunities offered by the analysis of the text of the manual written in the eighteenth century, by the Enlightenment erudite have also been signaled.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:67418

Pages:

73-89

Source:

Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information