Object

Title: Modyfikacja stylu relacyjnego i strategii rozwiązywania sytuacji trudnych w obszarze zawodowym - komunikat z badań = Modification of the relational styles and strategies of dealing with difficult situations in the professional area

Creator:

Doliński, Artur

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2017

Abstract_pl:

Artykuł zawiera autorską koncepcję ujęcia stylów relacyjnych oraz strategii rozwiązywania sytuacji trudnych w obszarze zawodowym. Badaniami objęto kierowników średniego i wyższego szczebla jednej z dużych korporacji w Polsce. Dokonano diagnozy stylu relacyjnego oraz spostrzegania przez menedżerów sytuacji trudnych z zakresu ich obszaru zawodowego. ; Następnie przeprowadzono proces szkoleniowy, którego celem była modyfikacja stylów relacyjnych, kreowanie stylów "partnerskiego" i "trenerskiego" oraz relacyjnych modeli zachowań w sytuacjach trudnych. Po szkoleniach dokonano ponownej oceny stylu relacyjnego kierowników i porównano z tym, który reprezentowali przed szkoleniem. Zmiany okazały się bardzo znaczące.

Abstract:

The paper presents the original concept of relational styles and strategies of dealing with difficult situations in professional area. The research was carried out in a group of middle and senior managers of one of the large corporations in Poland. The relational styles represented by the managers were diagnosed as well as their perception of difficult situations in the professional activity. ; The diagnosis was followed by the training process. The aim of such a process was to modify the relational styles, create the "partnership" and "coaching" styles as well as relational models of behavior in difficult situations. After the training the relational styles of the managers were reassessed and compared to the ones represented before the training. The changes proved to be significant.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54343

Pages:

123-141

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2017

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information