Object

Title: Geośrodowiskowe uwarunkowania lokalizacji przemysłu wydobywczego w gminie Brody i Gubin = Geo-environmental analysis of the conditions for the location of the open pit mine in the Gubin-Brody commune

Creator:

Kostecki, Jakub

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 28 (2012)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono analizę geośrodowiskowych uwarunkowań lokalizacji przemysłu wydobywczego dla terenu gminy Gubin i Brody. Opisywany teren zlokalizowany w zachodniej Polsce (woj. lubuskie) odznacza się równinnym reliefem (różnice wys. wzgl. śr. 12 m), zróżnicowaniem gruntu skalnego (piaski różnego pochodzenia, gliny zwałowe), stosunkowo dużą zmiennością warunków pogodowych, szczególnie sumy opadów rocznych (484-746 mm w latach 2005-2011), obecnością zbiorników wód podziemnych i licznych form wód powierzchniowych oraz zróżnicowaniem pokrywy glebowej. Dominujące formy użytkowania terenu stanowią lasy i grunty orne. Gminy obfitują w obszary przyrody chronionej. Bezpośrednio na terenie planowanej inwestycji zlokalizowany jest fragment obszaru Natura 2000 "Jeziora Brodzkie".

Abstract:

The paper presents an analysis of geo-environmental conditions for the location of the mining industry in the communities of Gubin and Brody. Described area is located in western Poland (lubuskie province) and characterized by a plain relief (relative height differences aprox. 12 m), diversity of bed rock (sands of various origins, clays), a relatively large variability of weather conditions, especially the annual rainfall (484-746 mm in 2005-2011), the presence of underground aquifers and many forms of surface waters and diversity of soil cover. The dominant form of land use is forest and arable land. Municipalities are rich in wildlife protected areas. Directly on the planned investment area is located (in a part) Natura 2000 "Lake Brodzkie" area.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 28 ukazał się jako nr 148 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45554

Pages:

35-54

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 28

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information