Object

Title: Poziom wiedzy młodzieży u progu pełnoletności na temat profilaktyki chorób nowotworowych. Prezentacja wybranych wyników z badania = The level of knowledge of youth on the threshold of adulthood on cancer prevention. Presentation of selected results from the research

Group publication title:

Relacje, t. 2

Abstract_pl:

Promocja zdrowia jest istotnym zadaniem zarówno dla sektora ochrony zdrowia, jak i instytucji edukacji. Zainteresowane tematem zdrowia członkinie Doktoranckiego Koła Naukowego Socjologii Zdrowia, Choroby i Medycyny zrealizowały badanie: ?Poziom wiedzy na temat profilaktyki chorób nowotworowych a zachowania prozdrowotne wśród młodzieży u progu pełnoletności?. W artykule przedstawiono wybrane wyniki z tychże badań, uzyskane na podstawie odpowiedzi udzielonych przez uczniów zielonogórskich szkół ponadgimnazjalnych w okresie od maja do czerwca 2016 r. W artykule zawarto także wprowadzenie do społecznego odbioru tematyki chorób nowotworowych. ; Autorki postawiły sobie za cel rozpoznanie poziomu wiedzy młodzieży. Skonstruowano kwestionariusz ankiety, który wypełniony został przez 329 uczniów. Zebrane odpowiedzi pozwoliły na analizę empiryczną i wnioskowanie teoretyczne. Wyniki tych analiz przedstawione zostały w prezentowanym artykule. Jak dowiodło badanie, młodzież jest świadoma skali zachorowalności na choroby nowotworowe w społeczeństwie, niemniej jednak ważne jest stałe pogłębianie tej wiedzy w szkole, rodzinie oraz zachęcanie młodzieży do indywidualnych poszukiwań informacji w tym zakresie.

Abstract:

Health promotion is an essential task for both the health sector and education institutions. Interested in the topic of health members of the Doctoral Student Research Sociology of Health, Disease and Medicine met the research: "The level of knowledge about cancer prevention and health behaviors among the youth on the threshold of adulthood". The article presents selected results from these research, obtained on the basis of the answers given by the students of secondary schools Zielona Gora in the period from May to June 2016. ; The article also provides an introduction to public perception of the subject of cancer. The authors set themselves the objective recognition of the level of knowledge of youth. Constructed questionnaire, which was completed by 329 students. The responses enabled the analysis of empirical and theoretical reasoning. The results of these analyzes are presented in the present article. As the research showed, the youth is aware of the scale of the incidence of cancer in society, but it is important to continuously deepen this knowledge in school, the family and encourage youth to the individual searching for information in this regard

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46393

Pages:

193-208

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information