Object

Title: Wpływ rekultywacji leśnej terenów pokopalnianych na wybrane właściwości gleb inicjalnych na przykładzie zwałowiska nadkładu Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A.

Abstract_pl:

Celem pracy była ocena zmian właściwości gleb inicjalnych w toku leśnej rekultywacji gruntów bezglebowych w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów S.A. Badaniami objęto zwałowisko zewnętrzne o powierzchni ok. 2175 ha. Jednocześnie sprawdzono słuszność tezy o skuteczności tego kierunku rekultywacji wybranych gruntów bezglebowych dla uformowania funkcjonalnej ekologicznie i uprawowo pokrywy glebowej. Dla zweryfikowania postawionej tezy zostały przeprowadzone prace kameralne, terenowe, laboratoryjne. ; W celu scharakteryzowania zmian w materiale gruntowym i ukształtowanym krajobrazie rekultywowanego zwałowiska na przestrzeni lat, wybrano reprezentatywne powierzchnie badawcze. Do badań wybrano siedemnaście punktów, w których wykonano odkrywki glebowe. Następnie z określonych miąższości pobrano próbki glebowe do analiz laboratoryjnych właściwości fizycznych i fizyko-chemicznych. ; Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono m.in., że zastosowana w Kopalni Turów metoda rekultywacji prowadzi do skutecznego i dynamicznego odtworzenia gleby. Przebieg procesów glebotwórczych jest dynamiczny, co znalazło odzwierciedlenie w zmianach morfologicznych profilu glebowego oraz podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych skały macierzystej, prowadząc w efekcie do przekształcenia jej w inicjalną glebę leśną z charakterystycznymi poziomami.

Abstract:

The thesis aim was to evaluate the changes in the initial soil properties during the forest reclamation of the post - open mine soil-less grounds in "Turów" Lignite Open Mine, Joint Stock Company. The research included the outer dumping ground with area of ca. 2175 ha. Simultaneously, the argument of the efficiency of that reclamation direction of the specific soil-less grounds for creation of functional soil cover in respect of the environment and cultivation was examined. In order to verify the stated argument, limited, regional and laboratory examination was performed. ; In order to characterize the changes in the ground material and in the created landscape of the reclaimed dumping ground within many years, the representative research area were chosen. To the research, seventeen points were chosen in which soil pits were done. Next, from the determined depths, the soil samples were taken for laboratory analyses of the physical as well as physical and chemical properties. Based on the performed analyses it was i. a. found out that, the reclamation method applied in Turów Lignite Mine led to an effective and dynamic soil reproduction. ; The course of the soil-creation processes is dynamic which was reflected in the morphological changes of the soil profile and of the basic physical and chemical features in the bed-rock, leading finally to its transformation into the forest initial soil with characteristic levels.

Description:

promotor: dr hab. inż. Andrzej Greinert, prof. UZ ; recenzenci: prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski, dr hab. inż. Michał Drab, prof. UZ ; Uniwersytet Zielonogórski

Format:

text/html

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jul 17, 2018

In our library since:

Nov 26, 2007

Number of object content hits:

12 365

Number of object content views in HTML format

39

All available object's versions:

https://www.zbc.uz.zgora.pl/publication/10457

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information