Object structure

Creator:

Włodarczyk-Makuła, Maria

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Influence of selected organic micropollutants on organisms = Wpływ wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych na organizmy

Group publication title:

CEER, nr 24 (2017)

Subject and Keywords:

TEQ ; TEF ; PCDD ; PCDF ; PCB ; IARC ; toxicity ; toksyczność

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono toksyczność wybranych mikrozanieczyszczeń organicznych na organizmy wskaźnikowe. Jest to aktualny problem ponieważ organiczne mikrozanieczyszczenia są obecne w środowisku (wody powierzchniowe, podziemne, gleby) oraz w produktach żywnościowych. ; Spośród mikrozanieczyszczeń wybrano polichlorowane dibenzodioksyny PCDD, polichlorowane dibenzofurany PCDF, polichlorowane bifenyle PCB, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA, halogenowe pochodne oraz produkty pośrednie powstające podczas uzdatniania wody i są zaliczane do trwałych. Niektóre z nich mają wpływ na zdrowie człowieka gdyż wykazują właściwości endokrynne, działanie rakotwórcze, mutagenne i teratogenne. ; Wpływ tych związków na organizmy przedstawiono na podstawie danych literaturowych. W odniesieniu do związków chlorowcoorganicznych poziom toksyczności zwykle wyrażany jest za pomocą wskaźnika TEF. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem klasyfikuje organiczne mikrozanieczyszczenia jako kancerogenne dla człowieka (Grupa 1), możliwe że są kancerogenne dla człowieka (Grupa 2A) oraz prawdopodobnie kancerogenne dla człowieka (Grupa 2B).

Abstract:

This article describes the toxicity of organic micropollutants on tested microorganisms. Itis a current issue because organic micropollutants are identified in all elements of environmental (surface water, ground water, soils) and in food products. ; The organic micropollutants include: polychlorinated dibenzodioxyns PCDD, polychlorinated dibenzofurans PCDF, polychlorinated biphenyls PCB, polycyclic aromatic hydrocarbons PAH, halogenated compounds and by-products of water treatment. Some organic compounds cause hazard for health and human life due to their estrogenic biological activity, carcinogenic, mutagenic or teratogenic activity. ; The influence on organisms indicators of these compounds based on literature data were presented. The level of TEQ (toxic equivalency) in response to organic chlorine derivatives (PCDDs, PCDF, PCBs) is usually determined by toxic equivalency factor (TEF). The International Agency for Research on Cancer classifies organic micropollutants as carcinogenic to humans (Group 1), possibly carcinogenic (Group 2A) or probably carcinogenic to humans (Group 2B).

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2017-0006

Pages:

85-99

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 24

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego