Object structure

Creator:

Kononowicz, Wanda ; Sukienniczak, Joanna

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Revalorization problems of the down-town areas on the example of Zielona Góra = Z problemów rewaloryzacji terenów śródmiejskich na przykładzie Zielonej Góry

Group publication title:

CEER, nr 23 (2016)

Subject and Keywords:

revitalisation ; downtown area ; urban policy ; Zielona Góra ; rewitalizacja ; tereny śródmiejskie ; polityka miejska

Abstract_pl:

Celem przedstawionych rozważań jest ustalenie kierunków rozwoju śródmiejskich obszarów miasta z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego na przykładzie Zielonej Góry. Kształtowanie pięknej i użytecznej, fizycznej formy miejskiego środowiska życia jest szczególnie istotne w procesie rewitalizacji miasta. ; W artykule podjęto polemikę z dokumentami planistycznymi oraz poruszono zagadnienia związane m.in. z zielenią i małą architekturą. Propozycja projektowa przedstawia jedną z możliwości przywrócenia miastu obszarów niewłaściwie zagospodarowanych. Miasto tworzą ludzie i konieczna jest społeczna świadomość osobistego wpływu na kształt miejsc.

Abstract:

The aim of the considerations presented in the article is to determine the developmental directions of the inner urban areas respecting and honouring the cultural heritage of Zielona Gora city. The formation of useful physical form of the urban lifestyle environment is particularly important in the process of urban regeneration. ; The article presents polemics with the planning documents and raises the issues related to urban green areas and street furniture. The design proposal shows one of the possibilities to bring the improperly developed areas back to the city. Every city is made of people and, therefore, it is essential for these people to have social awareness of individual influence on the shape of urban areas.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0053

Pages:

79-88

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 23

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego