Object structure

Creator:

Mazurkiewicz, Adam

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Literackie kreacje przeszłości w nurcie kryminału retro na przełomie XX i XXI wieku = Literary creations of the past in vintage crime fiction at the turn of the 20th and 21st centuries

Group publication title:

Filologia Polska, z. 5

Subject and Keywords:

literatura kryminalna ; pamięć ; historia ; przeszłość ; crime fiction ; memory ; history ; past

Abstract_pl:

Rozmyta przynależność do różnych obiegów kulturowych wynika w przypadku kryminału "retro" z problematyzacji wizji przeszłości, wykorzystywanej do konstrukcji świata przed?stawionego. Nie można przy tym sprowadzić jej do jednego z dwu dominujących strategii artystycz?nych, charakterystycznych dla opisu "dziejów minionych": apologetycznego i rewizjonistycznego, dla których wspólne pozostaje przeświadczenie o konieczności przepracowania kulturowej pamięci odbiorców. Nieobojętne pozostaje bowiem, co - jako konsumenci dóbr kultury - czytelnicy kryminału "retro" pamiętają, ale też i jak - a przede wszystkim - w jakim celu to czynią. ; Wyszczególnione tu kwestie należą do trzech porządków pamięci, współobecnych w akcie lektury dzieła literackiego: rekwizytorni świata przedstawionego; relacji między literackim obrazem a jego zgodnością/niezgodnością z wiedzą odbiorcy oraz funkcjonalizacją/instrumentalizacją pamięci. Wyodrębniono je w celu jaśniejszego dookreślenia różnych aspektów nadrzędnego zagadnienia: uobecnienia przeszłości w tekstach kultury popularnej na przykładzie kryminału "retro".

Abstract:

In the case of vintage crime fiction, the blurred affiliation to different cultural circulations derives from the problematisation of the image of the past employed in the construction of the nar?ration. It cannot be considered within one of the two domineering artistic strategies typical for the description of the "past events": apologetic or revisionist, both sharing the conviction that the cultural memory of a reader must be somehow altered. Thus, it is not without importance what readers of "vintage" crime fiction - as the consumers of cultural goods - really remember, how they do it, and most importantly - what is the purpose of the remembering. ; The abovementioned issues belong to three types of memory that are employed at the moment of reading: the prop room of the narration world; relation between the literary image and its correspon?dence, or lack of correspondence, with reader's knowledge; and the functionalisation/instrumentali?sation of memory. These three have been isolated in order to define, in a more transparent manner, various aspects of the core subject - that is, the presence of the past in texts of popular culture on the basis of vintage crime fiction.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

59-71

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 5

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego