Object structure

Creator:

Jabłoński, Romuald Marek (1956- )

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Mikołajczak, Małgorzata (1966 -) - red.

Title:

Zaduma nad życiem w pieśniach Bułata Okudżawy = Pondering upon life in the songs of Bułat Okudżawa

Group publication title:

Scripta Humana, 1

Subject and Keywords:

Okudžava, Bulat (1924-1997) ; Poezja rosyjska - motywy

Abstract_pl:

Niniejsze opracowanie jest interpretacją "Modlitwy" i "Pieśni gruzińskiej". W pierwszym tekście można zauważyć związek między motywem sakralnym (np. Apostrof do Boga, hołd złożony Bogu Stwórcy) i motywem osobistym (choroba żony). Widać w nim także elementy ironii (prośby kierowane do Boga). ; W drugim tekście poeta wykorzystuje połączenie motywów z mitami, wierzeniami, literaturą i gruzińską sztuką. Łączy je sacrum (ubóstwianie człowieka, sakralizacja miłości i przyjaźni, zaufanie do Bożego miłosierdzia). Badanie wskazuje również na niespójność między oficjalną deklaracją poety (ateizm) a praktyką poetycką (motywy religijne).

Abstract:

This study is an interpretation of "Prayer" and "Georgian song". In the first lyric one can notice thelink between sacral motif (for ex. Apostrophe to God, homage paid to God the Creator) and personalmotifs (wife` illness). One can also see in it elements of irony (requests addressed to God). It inducesone to reflect on the origin on an evil. In the other text the poet makes use of motifs connectedwith myths, beliefs, literature and Georgian art. He connects them with sacrum (deification of man,sacralization of love and friendship, trust in God`s merci). The study also points out the incoherencebetween the official poet`s declaration (atheism) and poetical practice (religious motifs).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2013SERredKul_Mikr8

Pages:

139-145

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego