Object structure

Title:

Badania wstępne nad wpływem podciśnienia na kłaczki osadu czynnego = Preliminary studies on the influence of negative pressure on activated sludge flocs

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 50 (2018)

Creator:

Gnida, Anna ; Witecy, Dagmara

Subject and Keywords:

podciśnienie ; osad czynny ; charakterystyka kłaczków ; negative pressure ; activated sludge ; floc features

Abstract_pl:

Osad z biologicznego etapu oczyszczalni ścieków komunalnych wystawiony był na działanie trzech różnych podciśnień (-200, -500 i -800 hPa) i trzy różne czasy ekspozycji (30 sekund, 1 i 2 minuty). Przedmiotem badań był indeks objętościowy osadu, wrażliwość osadu na ścinanie oraz charakterystyka kłaczków osadu czynnego przed i po ekspozycji na podciśnienie. ; Stwierdzono, że po ekspozycji na podciśnienie osad lepiej sedymentował, niezależnie od wartości podciśnienia i czasu ekspozycji. Wrażliwość na ścinanie zmieniła się najbardziej, gdy ekspozycja na podciśnienie -800 hPa wynosiła 1 minutę i dłużej. Struktura kłaczków była bardziej otwarta po podciśnieniu, a duże kłaczki stanowiły większą część osadu czynnego.

Abstract:

A sludge from municipal wastewater plant operated for biological contaminant removal was exposed to three different negative pressures (-200, -500 and -800 hPa) for three different duration times (30 second, 1 and 2 minutes). Sludge volume index, shear sensitivity of the sludge and activated sludge floc characteristic was the object of the study before and after negative pressure treatment. After the treatment the sludge settled better independently on the pressure value and duration time. The shear sensitivity changed the most when the pressure exposure of -800 hPa was 1 minute and longer. The flocs structure was more open after negative pressur and larger part of activated sludge was comprised by large flocs.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design ; zeszyt 50 ukazał się jako nr 170 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.5604/01.3001.0012.7462

Pages:

51-60

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 50

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego