Object structure

Creator:

Gawor, Łukasz ; Marcisz, Marek

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wpływ działalności górniczej na zmiany rzeźby terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego = The influence of mining activity on the geomorphology of Bieruń-Lędziny district

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 50 (2018)

Subject and Keywords:

zwałowiska pogórnicze ; rekultywacja ; odzysk węgla z odpadów ; coal mining waste dumps ; reclamation ; recovery of coal

Abstract_pl:

Celem badań przeprowadzonych w niniejszej pracy była inwentaryzacja, kartowanie oraz waloryzacja zwałowisk odpadów po górnictwie węgla kamiennego, pochodzących z kopalń funkcjonujących na obszarze powiatu bieruńsko-lędzińskiego, pod kątem ich wpływu na zmiany rzeźby terenu. Sporządzono charakterystykę istniejących zwałowisk odpadów po górnictwie węgla kamiennego, przedstawiono zagrożenia dla środowiska związane z deponowaniem odpadów, a także oceniono ich stan zagospodarowania oraz określono potencjalne możliwości odzysku węgla ze zwałowisk. ; Waloryzacja opisanych zwałowisk pogórniczych została wykonana z wykorzystaniem autorskiej metodologii, uwzględniającej zagadnienia rekultywacji, zagospodarowania, dostępności oraz zagrożeń środowiskowych. Opisano również wpływ badanych form antropogenicznych na rzeźbę terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego.

Abstract:

The purpose of the study was inventarization, mapping and valorization of coal mining waste dumps coming from the mines functioning in the area of Bieruń-Lędziny district, regarding their influence on the geomorphology. There was done a characterization of dumps of wastes from coal mining, there were presented environmental hazards connected with disposing ofwastes and there was evaluated a state of management of the dumps as well as potential possibilities of recovery of coal from the dumps. Valorization of described objects was done using author`s methodology, concerning questions of reclamation, management, accessibility and environmental hazards. There was also described an influence of anthropogenic landforms on the relief of Bieruń-Lędziny district.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design ; zeszyt 50 ukazał się jako nr 170 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.5604/01.3001.0012.7461

Pages:

43-50

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 50

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego