Object structure

Creator:

Runkiewicz, Leonard

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Technical mishandles occurring in building renovation and modernization = Błędy techniczne występujące przy remontach i modernizacjach obiektów budowlanych

Group publication title:

CEER, nr 9 (2012)

Subject and Keywords:

obiekty budowlane ; remonty ; modernizacja ; adaptacja ; buildings ; repairs ; refurbishment ; modernisation ; adaptation

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono aktualne wymagania techniczne związane z adaptacją, rozbudową i modernizacją obiektów budowlanych zgodnie z odpowiednimi dokumentami prawnymi i technicznymi. Przedstawiono również przyczyny techniczne wpływające na trwałość i niezawodność remontów i modernizacje występujące w procesie projektowania i programowania oraz w wykonawstwie. ; Wymieniono najczęściej występujące błędy i odstępstwa od przyjętych zasad. Na zakończenie przedstawiono niektóre przykłady z praktyki zarówno w projektowaniu jak i w wykonawstwie, dotyczące wszystkich rodzajów obiektów budowlanych. Sformułowano też wnioski w zakresie eliminowania błędów technicznych i polepszania jakości realizowanych remontów, wzmocnień i modernizacji obiektów budowlanych.

Abstract:

The paper presents current technical requirements related to adaptations, extentions and modernizations of building facilities according to the binding legal and technical documents. It also presents the technical reasons that affect the reliability and durability of repairs and modernizations which occur at the designing and the execution stages. ; The most common errors and deviations from the accepted principles are listed. At the end, some examples from the practice both in design and in execution are discussed, referring to all types of buildings. Also some proposals were formulated. They related to the elimination of technical errors and improvement of the quality of realized repairs, strengthening and modernizations.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

103-109

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 9

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego