Object structure

Creator:

Kuczma, Mieczysław ; Wybranowska, Krystyna

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

Numerical homogenization of elastic brick masonry = Numeryczna homogenizacja sprężystych ścian ceglanych

Group publication title:

CEER, nr 1 (2005)

Subject and Keywords:

mur ceglany ; homogenizacja ; sprężystość ; metoda elementów skończonych (MES) ; masonry ; homogenization technique ; Finite Element Method (FEM)

Abstract_pl:

Praca dotyczy numerycznego sposobu homogenizacji muru ceglanego w zakresie sprężystym. Problem homogenizacji postawiono w płaskim stanie naprężenia. Odpowiednie zagadnienie brzegowe na reprezentatywnej komórce zdyskretyzowano metodą elementów skończonych wykorzystując czterowęzłowy element skończony o ośmiu stopniach swobody i opracowany własny program komputerowy. Zastosowana metoda homogenizacji pozwala wyznaczyć dla muru, który jest niejednorodnym dwuskładnikowym materiałem kompozytowym, wartości pięciu efektywnych parametrów materiałowych dla jednorodnego materiału ortotropowego. Wyznaczone parametry mogą następnie być użyte w analizach całych, dużych konstrukcji murowych. Otrzymane wyniki analiz numerycznych porównano z propozycjami obliczania modułu sprężystości muru według innych badaczy, uzyskując dobrą zgodność jakościową.

Abstract:

The paper is concerned with a numerical homogenization technique for determination of effective material properties of brick masonry in the elastic range. The homogenization problem is posed in the plane state of stress. The corresponding boundary value problem on a representative cell is discretized by the finite element method. The quadrilateral finite element with four nodes and eight degrees of freedom is applied and our own computer program is developed. The homogenization technique allows one to determine for masonry, which is an inhomogeneous two-phase composite medium, an equivalent homogeneous orthotropic material characterized by five material constants. The homogenized material constants can further be used in an analysis of large-scale masonry structures. The obtained results of numerical simulations are compared with predictions of the value of elastic modulus for masonry by other researches, and qualitative agreement can be observed.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2005

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

135-152

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 1

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego