Show structure

Title:

Podstawowe właściwości chemiczne oraz zawartość Pb, Zn, Cu, Ni i Cd w glebach terenu nieczynnej odlewni żeliwa i metali kolorowych w Nowogardzie (woj. Zachodniopomorskie) = Basic chemical properties and contents of Pb, Zn, Cu, Ni i Cd in soils on area of former iron foundry and non-ferrous metals in nowogard (west pomeranian province)

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 36 (2014)

Creator:

Chudecka, Justyna ; Tomaszewicz, Tomasz

Subject and Keywords:

odlewnia metali ; gleby ; pH ; właściwości chemiczne gleb ; materia organiczna ; zasolenie ; metale ciężkie ; metal foundry ; chemical properties ; soils ; organic matter

Abstract_pl:

Celem pracy była ocena podstawowych właściwości chemicznych i ogólnej zawartości Pb, Zn, Cu, Ni i Cd w poziomie próchnicznym gleb z terenu byłej odlewni żeliwa i metali kolorowych w Nowogardzie (woj. zachodniopomorskie). Zakład ten nie działa od ok. 10 lat, a jego teren obecnie w dużym stopniu pokryty jest gruzem z niszczejących budynków i innymi nielegalnie składowanymi odpadami. Stwierdzono, że badane gleby były zasadowe, a ich niskie zasolenie wynika z luźnego uziarnienia. ; Maksymalna zawartość metali wynosiła: 467,4 dla Pb; 546,0 dla Zn; 452,0 dla Cu; 64,9 dla Ni i 4,45 mg?kg-1 dla Cd. Zawartości wyższe od dopuszczonych prawem dla gruntów zabudowanych i zurbanizowanych odnotowano dla Zn, Cu, Pb i Cd. Wzbogacenie gleb w Ni było nieznaczne i nie wskazywało na zanieczyszczenie. Uwzględniając aktualną jakość gleb i lokalizację terenu w obrębie Nowogardu, racjonalnym sposobem jego zagospodarowania byłoby przeznaczenie do działalności produkcyjnej (drobna wytwórczość), składowania i magazynowania. ; Teren ten powinien być w jak największym stopniu zadarniony i otoczony pasem drzew i krzewów, by ograniczyć migrację metali w środowisku przez fitostabilizację i zmniejszenie ryzyka erozji. Takie działanie uzasadnia luźne uziarnienie gleb i fakt istnienia w niedalekim sąsiedztwie doliny ze zbiorowiskami szuwarowymi podmokłych łąk.

Abstract:

The aim of this work was assessment of basic chemical properties and Pb, Zn, Cu, Ni, Cd total content in soil humus horizon from area of former iron foundry and non-ferrous metals in Nowogard (West Pomeranian Province). This foundry does not work from approx. 10 years and the area now largely covered by the rubble of crumbling buildings and other waste of stored illegally. ; It was found that the investigated soils had alkaline character and their low salinity was the result of loose texture. The maximum contents of metals were: 467.4 for Pb, 546.0 for Zn, 452.0 for Cu, 64.9 for Ni and 4.45 mg?kg-1 for Cd. Content higher than permitted by law for built-up urban areas reported for Zn, Cu, Pb and Cd. Soil enrichment in Ni was low and no sign of contamination. ; Given the current soil quality and location of former foundry on the Nowogard area, rational way will been to allocate this terrain to productive activities (small production), storage and warehousing. ; This area should be in high degree covered with grasses and surrounded by a belt of dense trees and shrubs to reduce the migration of metals in the environment by phytosta bilization and minimize the risk of erosion. This action would be desirable considering the loose texture of soils and the existence in the vicinity of the valley with the communities of rushes and wet meadows.

Description:

zeszyt 36 ukazał się jako nr 156 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Kostecki, Jakub - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Hudak, Magda - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red.

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

34-47

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 36

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego