Object structure

Creator:

Kataryńczuk-Mania, Lidia ; Lis-Zaldivar, Anna

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Poczuć dźwięki. Wybrane metody terapii muzycznej w kontekście wad słuchu = To feel sounds. Choosen methods of music therapy in hearing defect context

Group publication title:

Z zagadnień terapii...

Subject and Keywords:

dźwięk ; muzykoterapia ; terapia słuchowa ; sound ; music therapy ; auditory therapy

Abstract_pl:

Autorki poruszają wybrane zagadnienia wychowania słuchowego, utraty słuchu i ubytku słuchu i wskazują na potrzebę rehabilitacji .Omawiają wybrane metody pracy z osobami z wadą słuchu z obszaru terapii muzycznej logorytmiki, Mobilnej Rekreacji Muzycznej według Macieja Kieryła, Masażu dźwiękiem według Petera Hessa, elementów metody Emila J.Dalcroze`a, koncepcji Carla Orffa, muzycznego programu MAKATON według Bogumiły Kaczmarek i relaksu.

Abstract:

Authors talk about chosen auditory education issues, hearing lose and rehabilitation. They discuss chosen methods of work with people affected by hearing impairement in area of Mobile Music Recreation, according to Maciej Kierył, Massage by sound according Emil J. Dalcroze, in conception of Carl Orff and music program MAKATON.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

215-230

Source:

Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego