Object structure

Creator:

Cesarz, Helena

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Wartości muzykoterapii stosowanej u osób z niepełnosprawnością = Importance of music therapy used in patients with disabilities

Group publication title:

Z zagadnień terapii...

Subject and Keywords:

muzykoterapia ; techniki muzykoterapii ; osoby z niepełnosprawnością ; music therapy ; music therapy techniques ; people with disabilities

Abstract_pl:

Muzykoterapia jako jedna z form leczenia kompleksowego wykorzystywana jest w terapii medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, rehabilitacji, edukacji, a także w promocji zdrowia, profilaktyce i rekreacji. W uniwersytecki program studiów została włączona w 1950 roku w Stanach Zjednoczonych. ; W Polsce systematyczne kształcenie muzykoterapeutów rozpoczęto w 1972 roku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu (obecnie Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego) konstruując program studiów, określając m. in. jej cele, zadania i możliwości zastosowania. W innych ośrodkach pracowano nad stworzeniem jej podstaw teoretycznych oraz klasyfikacją metod i technik. ; W niniejszym opracowaniu odwołano się do tych technik, które zestawiły Elżbieta Galińska oraz Cheryl Dileo Maranto (USA). Zwrócono uwagę na dwie zasadnicze formy aktywności wykorzystywane w muzykoterapii osób z niepełnosprawnością: muzykoterapię receptywną i aktywną oraz wynikające z nich techniki - w szczególności improwizacyjne i receptywne, bowiem to one mogą w najkorzystniejszy sposób przyczynić się do korygowania i kompensowania zaburzonych funkcji i zintensyfikować proces leczenia, rehabilitacji, bądź wychowania.

Abstract:

Music therapy, as a form of comprehensive treatment, is used in medical, psychological and pedagogical treatment, as well as in rehabilitation, education and the health promotion, prevention and recreation. It has been included in the university programme of study in 1950 in the United States. ; In Poland, systematic training of music therapists began in 1972 at the State Higher School of Music in Wroclaw (now the Karol Lipinski Academy of Music) with a programme of study, specifying among others its goals, tasks and possible applications. In other facilities, its theoretical basis and the classification of methods and techniques were being developed. ; In this paper, the author refers to those ranked by Elzbieta Galinska and those compiled by Cheryl Dileo Maranto (USA). Attention was drawn to the two basic forms of activity used in music therapy for people with disabilities: receptive and active music therapy, and the resulting techniques - in particular receptive and improvisational.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

27-49

Source:

Z zagadnień terapii artystycznej, logopedycznej i pedagogicznej

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego