Object structure

Creator:

Pasterniak-Kobyłecka, Ewa

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk.

Title:

Synergia edukacji artystycznej i rozwoju inteligencji emocjonalnej ucznia. Zarys problemu = The synergy of artistic education and the development of emotional intelligence of a student. Outline of the problem

Group publication title:

Dziecko/uczeń

Subject and Keywords:

sztuka ; edukacja artystyczna ; wychowanie estestyczne ; wartości ; emocje ; inteligencja emocjonalna ; art ; art education ; aesthetic education ; values ; emotions ; emotional intelligence

Abstract_pl:

Sztuka jest kategorią kultury symbolicznej mającą szczególny wpływ na wszechstronny rozwój człowieka, jego marzenia i fascynacje. Na początku XXI wieku w znacznym stopniu upodobania estetyczne młodego pokolenia ogniskują się wokół łatwej w odbiorze, głównie dostarczającej rozrywki, sztuki popularnej. ; Dlatego jednym z niesłychanie ważnych zadań edukacji szkolnej jest kształcenie kultury artystycznej wychowanków, kształtowanie potrzeby piękna, doskonalenie umiejętności rozpoznawania, rozumienia i akceptowania przez uczniów wartości arcydzieł stworzonych przez wybitnych twórców na przestrzeni dziejów. ; Warto łączyć edukację artystyczną (obejmującą zarówno obcowanie podopiecznych ze sztuką oraz zdobywanie o niej wiedzy, jak i podejmowanie prób jej tworzenia) ze wspomaganiem rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży.

Abstract:

Art is a symbolic culture category that exerts a special influence on the multifaceted development of human beings, their dreams and fascinations. At the beginning of 21st century young generation`s artistic preferences are mainly focused on the easily received and entertaining popular culture. ; This is why one of the exceptionally significant responsibilities of school education is to foster learner art culture, shape the need for beauty, improve the ability to identify, understand and accept values of masterpieces created by various outstanding authors throughout the centuries. ; It is worth combining art education (including both staying in touch with art and acquiring knowledge about it as well as making attempts to create it) with the assist of children`s and adolescents` emotional development.

Publisher:

Zielona Góra ; Skarbona: Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów

Date:

2016

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

27-42

Source:

Dziecko/uczeń - edukacja artystyczna - terapia

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego