Object structure

Creator:

Ławecki, Tymoteusz

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Title:

Relacje nauczyciel i dziecko w metodzie Reggio Emilia = Relations teacher and child in the Reggio Emilia method

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Subject and Keywords:

edukacja przedszkolna ; Reggio Emilia ; metoda projektów ; współpraca z rodzicami ; pre-school education ; project-based learning ; partnership with parents

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy relacji nauczyciela i dziecka w metodzie Reggio Emilia. Opisane zostały główne założenia innowacyjnej metody pracy z małym dzieckiem. Nakreślono, jak metoda rozwija kreatywność, twórczość i samodzielność podmiotów edukacyjnych. Podkreśla się, że jedną z najważniejszych cech jest współpraca wszystkich osób zaangażowanych w proces wychowawczy i edukacyjny, którzy to dokumentują i analizują działania dydaktyczne uczniów. Ponadto autor uwzględnił zastosowanie tej metody do realizacji celów podstawy programowej edukacji przedszkolnej w Polsce.

Abstract:

This article deals with the relationship between the teacher and the child in the Reggio Emilia approach. It describes the main assumptions of the innovative method of working with a kid. The article outlines how this approach develops the creativity, creation and independence of the educational entities. It is emphasized that one of the most important attribute is the cooperation of all persons involved in the educative and educational process, which document and analyze the didactic activity of the students. In addition, the author has considered the application of this method to the implementation of the objectives of the core curriculum of pre-school education in Poland.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

215-228

Source:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego