Object structure

Creator:

Lis-Zaldivar, Anna

Contributor:

Kataryńczuk-Mania, Lidia - red. nauk. ; Pasterniak-Kobyłecka, Ewa - red nauk.

Title:

Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do pełnienia ról zawodowych = Preparing pre-school children to perform professional roles

Group publication title:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Subject and Keywords:

zawód ; praca ; przedszkole ; dziecko ; occupation ; work ; child ; kindergarten

Abstract_pl:

Człowiek jest aktywny zawodowo przez całe dorosłe życie. Przygotowuje się do tej roli przez kilkanaście lat, a już w procesie pracy na zdobytym fundamencie dopracowuje swoje umiejętności i kompetencje oraz zdobywa nowe. W koncepcji "uczenie się przez całe życie" wpisany jest permanentny rozwój. Tudzież w wieku przedszkolnym przysposabia się do pełnienia ról zawodowych. Proces ten przebiega wieloaspektowo. ; W artykule wymieniono niektóre z nich. Uznanie autorytetów i związane z tym posłuszeństwo, samoocena i przekonanie o swojej wartości, stałość celów i konsekwentna ich realizacja, umiejętność planowania, trwałość norm moralnych- tego co jest dobre a co złe. Dzieci nabywają umiejętności w toku różnych zabaw, a wiedzę na temat pracy zawodowej zdobywają poprzez obserwację, pogadanki, media, wycieczki.

Abstract:

Man is active throughout his adult life. He is preparing for this role for several years, and already in the process of working on the acquired foundation he refines his skills and competences and gaining new ones. In the concept of "lifelong learning", permanent development is included. At the age of kindergarten, he prepares to perform professional roles. This process is multi-faceted. ; The article lists some of them. Recognition of authority and related obedience, self-esteem and belief in its value, consistency of purpose and consistent implementation, planning ability, sustainability of moral norms - what is good and what is bad. Children learn skills in the course of various games, and learn about Professional work through observation, talk, media, trips.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Date:

2017

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

137-149

Source:

Dziecko i nauczyciel w procesie edukacji

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego